Organismes

Cultura

Cultura

DOCUMENTACIÓ COMUNA A TOTES LES COMPONENTS:

Les obligacions de comunicació es troben recollides en l'article 34 del Reglament (UE) 2021/241 de 12 de febrer pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència i estan especificades en l'article 9 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

LOGOS OBLIGATÒRIS PER A TOTES LES COMPONENTS:

 

MARCA GVANEXT-CONVIVÈNCIA DE LOGOTIPS

Amb la finalitat de garantir una adequada difusió dels fons assignats a la Comunitat Valenciana, a través del Mecanisme Europeu de Recuperació i Resiliència (MRR), i dels projectes que està desenvolupant l'administració de la Generalitat Valenciana i el seu sector públic instrumental, finançats amb aquests fons, s'ha creat una marca distintiva específica d'aquests fons, denominada “GVANEXT-Fons Next Generation en la Comunitat Valenciana”.

Per a reforçar la imatge de transversalitat dels fons, serà necessari la utilització d'aquesta marca en totes aquelles accions de comunicació, difusió i publicitat que duguen a terme les diferents Conselleries i les entitats del sector públic instrumental adscrites a aquestes, en el marc dels projectes o subprojectes que gestionen, finançats amb fons MRR, i inclosos en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

En qualsevol futura acció de comunicació i difusió de projectes o actuacions inclosos en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, respecte a la convivència dels logos del Pla de Recuperació i de la Va unir Europea, amb els logos propis de GVA i GVANEXT, hauran de seguir-se els següents criteris:

  • En el cas que el Ministeri responsable del projecte comunique instruccions concretes respecte a la convivència dels logotips, hauran de seguir aquestes indicacions, afegint en tot cas el logo de GVANEXT, de conformitat amb el que s'estableix en el Manual d'identitat corporativa de la marca.
  • A falta d'indicacions concretes del Ministeri responsable del projecte, hauran de seguir-se'ls indicacions recollides en el Manual d'identitat corporativa de GVANEXT, concretament les establides en l'apartat 2 del Manual, on s'especifica la convivència del logotip de la UE i el logotip del Govern d'Espanya-Pla de Recuperació (logotips d'obligada presència), amb altres logotips que és mostren en associació amb ells (logotip de la Conselleria + logotip GVANEXT). L'ordre serà el següent: Logo UE + Logo Govern d'Espanya-Pla de Recuperació + Logo Conselleria + Logo GVANEXT. Aquestes indicacions de convivència s'ajusten plenament als criteris establits en el Manual de Marca del Pla de Recuperació.

És important recordar amb caràcter general que:

  • En tots els projectes i subprojectes que es desenvolupen en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència haurà d'exhibir-se de manera correcta i destacada l'emblema de la UE amb una declaració de finançament adequat que diga “finançat per la Va unir Europea – NextGenerationEU”, al costat del logo del PRTR.
  • Quan es mostre en associació amb altres logotips, l'emblema de la Unió Europea haurà de mostrar almenys la forma tan prominent i visible com els altres logotips. L'emblema ha de romandre diferent i separat i no pot modificar-se afegint altres marques visuals, marques o text. A part de l'emblema, no podrà utilitzar-se cap altra identitat visual o logotip per a destacar el suport de la UE.