Audiència i Informació Pública

Processos Tancats

Ves enrere Projecte d’Ordre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per la qual es regulen l’avaluació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües a la Comunitat Valenciana

Projecte d’Ordre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per la qual es regulen l’avaluació dels ensenyaments d’idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües a la Comunitat Valenciana

En el DOGV número 9027, de 24/02/2021, s'ha publicat la Resolució de 19 de febrer de 2021, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual se sotmet al tràmit d'informació pública el Projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es regulen l'avaluació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües a la Comunitat Valenciana.

L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que, amb caràcter previ a l'elaboració d'un projecte o avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l'Administració competent, en què es demane l'opinió de les persones i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

L'objectiu d'aquesta disposició és regular l'avaluació dels ensenyaments d'idiomes de règim especial i les proves de certificació dels nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües, tant de les escoles oficials d'idiomes com dels centres d'educació secundària, Formació Professional i ensenyament de persones adultes.

El projecte tracta d'actualitzar el contingut d'aquestes disposicions:

  • Ordre de 31 de gener de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula l'avaluació i promoció de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana
  • Ordre de 10 de març de 2008, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la prova de certificació de les ensenyances d'idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana
  • Ordre 20/2011, de 24 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de Nivell Bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.