T'interessa

Organismes

Portals

Assumptes Jurídics i Inspecció Esportiva

Assumptes Jurídics i Inspecció Esportiva

El Servici d'Assumptes Jurídics i Inspecció Esportiva té assignades les següents funcions:

 1. Desenvolupar les disposicions relacionades amb les competències de la direcció general, especialment la reglamentació d'organització i funcionament de la inspecció esportiva i el Pla d'Inspecció.
 2. Exercir les funcions d'inspecció esportiva d'acord amb la normativa vigent.
 3. Donar suport jurídic administratiu a la resta de servicis de la direcció general.
 4. Fer el seguiment del compliment de les mesures de transparència i accés a la informació en matèria d'esport, en coordinació amb la unitat de transparència de la Conselleria.
 5. Organitzar i dirigir el funcionament del Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.
 6. Elaborar la normativa i fer el seguiment i coordinació dels processos electorals de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.
 7. Donar suport administratiu al Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana, així com la tramitació dels procediments sancionadors en matèria esportiva.
 8. Elaborar propostes econòmiques, informes, normatives i circulars sobre matèries del seu àmbit funcional.
 9. Tramitar i regular el reconeixement i la qualificació de les modalitats, especialitats esportives i de les activitats físiques.
 10. Quantes funcions li corresponguen o se li encomanen relatives a assumptes jurídics i inspecció esportiva.

 

 • Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana
 • Inspecció Esportiva

 

La Inspecció Esportiva es va establir en l'article 98 de la Llei 2/2011, de 22 de març, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana com a unitat administrativa dependent, orgànica i funcionalment, del Consell Valencià de l’Esport.

Les seues funcions consistixen en:

 • Vigilància i comprovació del compliment de les disposicions legals i reglamentàries en matèria esportiva, especialment referent a instal·lacions, equipaments, titulacions i entitats esportives.
 • Seguiment i control de les subvencions, sense perjuí de les competències atribuïdes a altres òrgans del Consell Valencià de l’Esport.
 • Comprovació dels fets que siguen objecte de reclamacions o denúncies dels usuaris en relació amb les matèries indicades en els apartats anteriors, sense perjuí de les competències atribuïdes a altres administracions públiques.
 • Qualsevol altra de la mateixa naturalesa que se li puga encomanar.


Anualment s'establirà un Pla General d'Inspecció d'Esport que té per objectiu fer complir amb els deures i obligacions establits en la Llei de l'Esport de la Comunitat Valenciana en matèria esportiva, en les seues normes de desenvolupament i en els plans aprovats en aplicació d'estes.

A través d'este Pla, de caràcter anual, es mantindran, d'una forma permanent i sistemàtica, actuacions de control i vigilància que proporcionen a l'Administració el coneixement de la situació real de tots els sectors esportius implicats, així com la possibilitat de correcció dels incompliments que es puguen produir, la qual cosa ha de derivar en un increment del nivell d'observança i respecte de la normativa legal aplicable.

La creació de la inspecció esportiva és el resultat d'un procés d'anàlisi, reflexió i consulta pública prèvia amb els diferents actors del sector esportiu en la Comunitat Valenciana, tant de l'àmbit públic com privat (CONFEDECOM, COLEF, GEPACV, FNEID, Universitats…). En la seua elaboració i creació es va oferir als agents d'interés la possibilitat de presentar la seua visió sobre com hauria de ser mitjançant diferents reunions i consultes al sector per a conéixer la seua opinió establint grups de treball que finalment han conclòs en la creació del cos d'inspecció de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana.

Finalment, i relacionat amb la inspecció esportiva destaca la publicació de la Llei 2/2022, de 22 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació de l'exercici de les professions de l'esport i l'activitat física en la Comunitat Valenciana que va entrar en vigor al gener de 2023, disposa com a línia general d'actuació de la Generalitat “promoure la qualificació i regulació professional en l'esport i l'activitat física establint les condicions adequades que afavorisquen l'actualització i formació permanent” i establix en la seua disposició addicional sèptima la creació d'un cos d'inspecció de l'esport i l'activitat física.