CREACIÓ I CARACTERÍSTIQUES

CREACIÓ I CARACTERÍSTIQUES

Creat per mitjà de l'Ordre ministerial de 24 de setembre de 1974 (BOE n.247, 15-10-1974), amb l'objectiu inicial -ampliat posteriorment- de rebre les transferències dels fons documentals produïts pels servicis de l'Administració de l'Estat a Alacant i de salvaguardar els protocols notarials centenaris. La gestió va ser transferida a la Generalitat Valenciana el dia 13 d'octubre de 1983 (Reial Decret 3.066/1983; BOE n.296, 12-12-1983)