Fons conservats i treballs tècnics

Fons conservats i treballs tècnics

D'acord amb les disposicions del Decret de creació, en principi, només corresponia l'ingrés de documents produïts des de la promulgació del Reial Decret Llei 10/1978, de 17 de març, pel qual s'aprova el règim preautonòmic del País Valencià. No obstant això, hi ingressen molts documents de data anterior per haver sigut transferits per l'Estat o pels organismes productors a la Comunitat Autònoma i correspondre a competències transferides i ser precedent dels que es generen en l'actualitat. Posteriorment, des de la modificació de l'Arxiu en Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana, s'hi transfereixen els documents valorats per la Junta Qualificadora de Documents Administratius com de conservació permanent, i els fons anteriors al 1940 per ser considerats històrics.

Per a l'enviament de documentació a l'Arxiu es disposava d'impresos de Relació de Lliurament, en els quals cada oficina detallava per tipus documentals els fons que remetia, amb l'especificació del contingut en funció de les necessitats de descripció que necessitava per a la recerca. Des de l'any 1999, aquestes relacions es podien realitzar per Internet per mitjà d'una clau d'accés que es facilitava en l'oficina que remetia la documentació.

A fi que es realitzaren de forma adequada les tasques d'arxivament a les oficines productores, des del 1984, l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP) ha impartit cursos de tècniques d'arxivament per a auxiliars administratius, en els quals participa el personal de l'Arxiu.

El 1986 van començar a funcionar servicis d'arxiu central en quatre conselleries, concretament en: Indústria, Comerç i Turisme; Agricultura, Pesca i Alimentació; Treball i Afers Socials; i Sanitat i Consum, els quals arrepleguen la documentació dels seus departaments i la transfereixen al nostre Arxiu, amb la qual cosa se centralitzen els lliuraments i el nivell d'homologació de sèries i de descripció dels enviaments. Realitzen el seu treball en total cooperació amb els arxius de gestió, de manera que millora la gènesi documental i l'arxiu d'oficina, aspecte bàsic per al nostre funcionament correcte.

El 2003 es va crear l'Arxiu Central de la Conselleria d'Economia i Hisenda, i poc abans, el de la Conselleria d'Obres Públiques i Urbanisme.

Quan es rep la documentació en l'Arxiu, es classifica i emmagatzema amb la finalitat de poder servir qualsevol expedient des del primer moment, i es registra l'enviament de forma provisional. Posteriorment, es comprova la Relació de Lliurament amb la documentació enviada; es realitzen, si és el cas, les modificacions pertinents; es posen les signatures corresponents; es registra en el general de l'Arxiu, i es torna un exemplar de la Relació de Lliurament a l'oficina productora, que, en el cas de necessitar algun document, emplena el full de préstec o de consulta amb indicació de la signatura. Dels dos exemplars de la Relació de Lliurament que es queda l'Arxiu, l'un es guarda per organismes i sèries documentals, i l'altre per ordre topogràfic dels dipòsits i unitats d'instal·lació. Amb l'aplicació informàtica implantada l'any 2000 es pot consultar directament la signatura per Internet sense necessitat de rebre de l'oficina productora la còpia de la Relació de Lliurament dels documents que es transfereixen a l'Arxiu, tal com ocorre des de l'any 2011 amb la implantació del SAVEX (Sistema Arxivístic València en Xarxa), on s'han bolcat més de nou-cents mil registres que descriuen els fons documentals conservats en aquest Arxiu.

Una vegada constituïda la Junta Qualificadora de Documents Administratius, per determinar el calendari de conservació de les diferents sèries documentals produïdes per l'Administració valenciana, d'acord amb el que preveuen la Llei de Patrimoni Cultural Valencià i la Llei d'Arxius, s'està procedint a l'aprovació de les taules que es publiquen en el DOCV. Segons la valoració que es realitza de cada sèrie, l'Arxiu aplica la taula aprovada a la documentació que conserva de cada sèrie, de manera que a una sèrie se li pot aplicar l'eliminació i a una altra se la declara de conservació permanent i se li realitza la descripció corresponent de conformitat amb la ISAD(G).

Per les característiques d'aquest Arxiu i per l'acumulació d'uns vint-i-cinc quilòmetres de fons en a penes trenta anys, és imprescindible que a cada sèrie documental se li aplique la descripció necessària perquè siga localitzada, de manera que, en principi, és la Relació de Lliurament l'instrument descriptiu que ens permet l'accés a la documentació que conservem i el control d'aquesta.

Tot i la manca de personal del centre, l'objectiu prioritari en aquesta etapa ha sigut la voluntat de creació i de posada en funcionament d'un arxiu, i açò amb dues finalitats: d'una banda, per conservar la documentació de la nostra Administració autonòmica, i de l'altra, perquè s'hi puga accedir, tal com s'observa en la guia que conté aquest web i que inclou els fons ingressats fins al Registre General de Transferències 6144/94.

Entre els fons i les sèries documentals conservats, destacarem, a tall d'exemple, alguns que mereixen especial menció per la seua importància, antiguitat o interés:

 • Actes de Consell, des del 1978 fins al 2007.
 • Arxiu de la Corporació Administrativa Gran València, 1949-1986.
 • Expedients de fundacions, des del segle xviii fins a l'actualitat.
 • Expedients personals de mestres de la província de València, des de finals del segle xix fins a l'actualitat.
 • Tribunal Tutelar de Menors, des de la creació, el 1923, fins que va desaparéixer, el 1989.
 • Expedients de la Propietat Intel·lectual de la província de València, des del 1879.
 • Expedients del Dipòsit Legal de la província de València, des que es va crear, el 1958. Expedients de la Llei de Perillositat Social, 1972-1986.
 • Expedients de la Llei d'Associacions, des del 1887.
 • Expedients de policia minera, des del 1897.
 • Expedients de mines, des del 1873.
 • Expedients d'alumnes de l'Institut de Batxillerat Lluís Vives, de València, des del 1860 fins al 1940.