T'interessa

Organismes

Clubs de lectura biblioteques

Clubs de lectura biblioteques

NORMES DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE PRÉSTEC DE LOTS DE LLIBRES PER A CLUBS DE LECTURA EN eXLPV

PARTICIPANTS

Podran participar les biblioteques de la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana que s'adherisquen a la iniciativa aportant com a mínim un lot de llibres per al préstec a clubs de lectura (veure llistat).

SOL·LICITUD DE LOTS D'UNA ALTRA BIBLIOTECA

Els lots estaran compostos per un mínim de 15 exemplars d'un mateix títol.

La petició dels lots es realitzarà a través de Absysnet, mitjançant l'opció de petició de préstec (igual que en el préstec interbibliotecari per a ciutadans).

Cada club de lectura podrà sol·licitar un màxim de dos lots de manera simultània.

La biblioteca proveïdora es compromet a enviar el lot sol·licitat en el termini màxim de 10 dies. Si el lot no està disponible, es comunicaria en el menor termini possible.

POLÍTICA DE PRÉSTEC

Un club de lectura podrà tindre prestats de manera simultània com a màxim dos lots de llibres.

El nombre màxim d'exemplars prestats és de 50.

El termini de préstec és de 60 dies per al club de lectura, i de 30 dies per als ciutadans que participen en l'activitat.

No s'admeten reserves ni renovacions.

No es realitzarà un préstec a un club de lectura que tinga pendent de devolució un lot.

La biblioteca de la qual depén el club de lectura prestarà als participants els exemplars.

COSTOS D'ENVIAMENT I DEVOLUCIÓ

Els costos d'enviament i devolució seran a càrrec de la biblioteca que sol·licite el préstec.

OBLIGACIONS DE CLUBS

•   Retornar les obres en els terminis marcats a aquest efecte.

•   En cas de deteriore greu d'algun exemplar, no atribuïble a l'ús normal, o de pèrdua, el club haurà de reposar-lo com més prompte millor.

•   Actualitzar les dades que apareixen en la sol·licitud de carnet quan es produïsquen canvis.

•   Acceptar les normes d'aquest Servei.

L'incompliment reiterat dels terminis i de les normes podrà suposar la suspensió temporal o definitiva de la prestació del Servei.

REQUISITS DELS CIUTADANS PER A PARTICIPAR EN UN CLUB DE LECTURA

•   Tindre carnet de lector de eXLPV

•   Acudir a les reunions periòdiques que es programen.

•   Retornar l'exemplar prestat en un termini màxim de 30 dies.

•   Emplenar, si escau, un imprés de préstec club de lectura, que li serà retornat en el moment de devolució de l'exemplar prestat.

DOSSIER CLUB DE LECTURA

OBRES CLUB DE LECTURA