PROPIETAT INTEL·LECTUAL

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Informació General

L'any 2002 es va formar el Grup de Treball de Propietat Intel.lectual i Biblioteques Públiques (PIBP), sorgit en el marc de la VI Jornades de Cooperació Bibliotecària celebrades a Las Palmas de Gran Canaria entre els dies 22 i 24 de maig del 2002 entre el Ministeri de Cultura i les comunitats autònomes.

Este grup de treball està format per representants tècnics dels organismes de biblioteques de les administracions autonòmiques espanyoles, la Biblioteca Nacional i el Ministeri de Cultura. Entre els seus objectius es troba l'anàlisi de la legislació en matèria de propietat intel.lectual que afecta a les biblioteques públiques. Per eixe motiu, durant estos dos primers anys s'ha procedit a l'estudi i l'anàlisi de tota la normativa i els projectes de normatives sorgits en este àmbit, principalment dels ressenyats a continuació:

a) Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, (BOE 22-04-1996), pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de la Propietat Intel.lectual.

b) Directiva 2001/29/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig, relativa a l'harmonització de determinats aspectes dels drets d'autor i drets afins als drets d'autor en la societat de la informació (DOCE L167/10, 22.06.2001).

c) Esborranys de l'avantprojecte de Llei de Reforma del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril (BOE 22-04-1996), pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de la Propietat Intel.lectual (versions de novembre del 2002 i de gener del 2003).

A l'efecte, el Grup de Propietat Intel.lectual i Biblioteques Públiques va realitzar un informe el maig del 2003 en què es comparen i comenten els textos d'aquells articles de la normativa i dels projectes de normativa esmenats de major incidència en les biblioteques públiques. Entre els apartats analitzats es troben: la definició de còpia privada; reproduccions, préstec i comunicació pública en les biblioteques; els límits a favor dels discapacitats; la citació i il.lustració de l'ensenyança i investigació i els anuncis d'exposició o venda. Este document va ser aprovat en el marc de les VII Jornades de Cooperació Bibliotecària celebrades a Toledo el maig del 2003.

En el fòrum de les VIII Jornades de Cooperació Bibliotecària, celebrades a València el juny del 2004, els representants tècnics i administratius en matèria de biblioteques de les comunitats autònomes i del Ministeri de Cultura en les seues conclusions finals acordaven literalment:

"10. S'acorda que el Grup de Treball de Propietat Intel.lectual i Biblioteques Públiques realitze a curt termini els informes necessaris per a aportar a l'administració competent elements de juí raonats, amb rigor i dades que fonamenten la posició dels professionals de les biblioteques públiques en l'elaboració de la futura llei de propietat intel.lectual."

El novembre del 2004, la Subdirecció General de Propietat Intel·lectual difonia el tercer esborrany de modificació del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual per a incorporar la Directiva 2001/29/CE, de 22 de maig. El mateix mes, el Grup de Propietat Intel.lectual i Biblioteques Públiques va elaborar les al·legacions a l'esborrany esmenat.

Documents de grup

Documents d'interés