Fons conservats

Fons conservats

Cal establir una divisió i una classificació que reproduïsca amb fidelitat les institucions que, al seu dia, els van generar.

Fons Notarials

Secció formada pels protocols o registres notarials reunits pels dominics, fons original incrementat pels successius ingressos que es realitzen de protocols centenaris, d'acord amb la legislació vigent, procedents del districte notarial d'Orihuela. Les dates extremes d'aquesta secció són 1408 i 1908.

Fons del convent i col·legi de Santo Domingo, de D. Fernando de Loazes i de la Universitat d'Orihuela

Secció formada, en primer lloc, per la documentació sobre administració de béns i rendes del convent i col.legi de Santo Domingo, de l'Orde de Predicadors, amb dates extremes 1413 i 1833. Formen també part d'aquesta secció els llibres de visites i altres de Fernando de Loazes, significatius d'una part de la seua gran activitat eclesiàstica, i amb dates extremes 1526 i 1562.

Finalment, conté tota la documentació generada per la Universitat d'Orihuela des de la creació, el 1569, fins a la desaparició, el 1835, com ara: llibres de graus i acords, certificats i altres. Aquest fons està digitalitzat en part.

Fons de Governació

Secció constituïda fonamentalment per processos executius, peticions, confiscació de béns, establiment de drets, tutela i custòdia, adjudicació d'herències... de l'antiga Governació d'Orihuela. Cronològicament se situen entre els segles XVI i XVII.

Pergamins

Secció factícia creada per a una millor conservació d'aquests fons, que comprenen documentació dels segles XIV al XVII, i formada per censals que pertanyen al Colegio de Santo Domingo, butles i breus papals mitjançant els quals el convent de Nuestra Señora del Socorro i San José es convertia en col.legi d'estudis superiors i universitat pública.

Arxius Privats

Secció formada a partir dels fons procedents de donació o de depòsit dels seus titulars: Sr. Tomás López Galindo, advocat i administrador dels béns del marqués de Fontalba i de Cubas; Sr. Ramón Pérez Álvarez, estudiós i gran coneixedor de la vida i obra del poeta Miguel Hernández; família Soler de Castalla