Guia de fons - Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme

Guia de fons - Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme

Gabinete del Conseller (1980-87)

SECRETARIA
Comissió provincial qualificació activitats. 1980 1c.
Comissió provincial protecció ambiental. 1982 1c.
Correspondència. 1982-87 34c.
Plens sessions Consell. 1982-88 44c.
Preguntes parlamentàries. 1983-87 3c.

Secretaria General (1978-90)

SECRETARIA GENERAL (1983-90)
Conferències. 1989 1c.
Congressos. 1989 1c.
Còpies tèlex. 1988-89 1c.
Correspondència. 1978-89 31c.
Documentació riuades. 1987-89 2c.
Documentació Sindicatura de Comptes. 1983-86 1c.
Estudis i jornades. 1984-89 2c.
Projectes i anteprojectes llei. 1983-85 2c.
Reunions secretaris generals. 1983-90 39c.
Seminaris. 1989 1c.
ASSESSORIA JURÍDICA I ASSUMPTES COMUNITARIS (1983-88)
Convenis i projectes de convenis. 1984-87 3c.
Correspondència. 1983-87 2c.
Documentació de personal. 1984-88 1c.
Expts. recursos administratius. 1983-85 25c.
Proves accés a la funció pública valenciana. 1986-87 1c.
Seguiment pressupostari. 1984-87 4c.
Sol·licituds beques. 1985 2c.
GABINET TÈCNIC (1978-90)
Ampliació i modificació d'indústries. 1988-89 6c.
Obertura d'indústries. 1983-89 43c.
Correspondència. 1982-89 10c.
Enquestes. 1990 6c.
Estadística d'ocupació. 1981-86 12c.
Inversió industrial. 1983-88 10c.
Llicències fiscals. 1984-85 6c.
Moviment industrial. 1980-82 10c.
Ocupació hotelera. 1985-89 25c.
Projecte Disneylandia. 1985 1c.
Registre industrial. 1978-86 48c.
S. DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA (1982-89)
Documentació temes sindicals. 1984-88 1c.
Expts. contractes de treball. 1982-88 8c.
Instàncies. 1983-89 2c.
S. INFORMÀTICA (1986-88)
Cartutxos de suport magnètic de còpies de seguretat. 1986-88 1c.
S. DE PROGRAMACIÓ I GESTIÓ ECONÒMICA (1981-90)
Avantprojecte pressupostos conselleria. 1982-86 5c.
Correspondència. 1981-90 31c.
Comptes justificatius. 1984-88 19c.
Documentació comptable. 1983-86 40c.
Documents de control. 1987-89 16c.
Expts. de contractació. 1983-84 2c.
Expts. de despesa. 1987 5c.
Expts. modificació de crèdit. 1983-89 17c.
Expts. subvenció estalvi energètic. 1985-89 6c.
Expts. subvenció artesania. 1985-90 23c.
Expts. subvenció comerç. 1984-88 13c.
Expts. subvenció turisme. 1984-86 6c.
Llibres diari. 1983-90 23c.
Llistat aplicació pressupostària. 1985-87 1c.
Llistats arrancada comptabilitat. 1987 1c.
Llistat comptabilitat despeses públiques. 1985-87 4c.
Llistat documents incorporats al diari. 1985-86 2c.
Llistat estat pressupostari i despeses. 1989 1c.
Llistat moviments comptables. 1987-89 4c.
Llistat projectes inversió. 1987-89 1c.
Llistat resultes. 1987-89 1c.
Llistats transferències expedients inundacions. 1988 1c.
Modificacions nòmina. 1987-88 5c.
Notificació remissió fons a justificar. 1986-88 3c.
Relació proveïdors. 1985-89 2c.
UNITAT D'INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT (1978-90)
Actes d'arqueig. 1985 1c.
Càrrecs comptabilitat general. 1983-85 1c.
Certificacions. 1985-87 2c.
Circulars. 1984-88 1c.
Cursos públics. 1985 1c.
Correspondència. 1982-86 3c.
Comptes. 1978-88 5c.
Comptes justificatius. 1982-86 61c.
Devolucions C. Economia i Hisenda. 1984-85 1c.
Dietes. 1984 1c.
Documentació gerència comissió promoció econòmica de Sagunt. 1983-87 1c.
Documents comptables. 1985-88 2c.
Documentació situació pressupostària. 1983 1c.
Execució del pressupost. Llistat. 1984-85 1c.
Quadres resum comptes a justificar. 1984-85 1c.
Europavelló. 1985-86 1c.
Expts. de despesa. 1983-86 28c.
Expts. modificació de crèdit. 1984-86 2c.
Extractes comptes bancaris. 1987 19c.
Factures de data. 1985-90 5c.
Índexs. 1982-86 23c.
Informes. 1985-86 1c.
Llistats comptables C. Economia i Hisenda. 1983-85 1c.
Llistats comptabilitat despeses públiques. Comptes majors. 1983-86 11c.
Llistats justificacions realitzades. 1984-85 1c.
Manaments d'ingrés. 1985-88 3c.
Multes. 1984-88 1c.
Nòmines. Llistats resum. 1985-86 4c.
Notificacions remissió fons a justificar. 1984-86 2c.
Oficis. 1982-88 3c.
Ordenes transferència per taxa d'inspecció de vehicles. 1987 3c.
Petició de fons a justificar. Llistat. 1984-85 1c.
Registre expedients. Llistat. 1985-86 1c.
Registre índexs. Llistat. 1984-86 1c.
Relació sancions. 1983-88 5c.
Romanents de crèdit. 1984-85 1c.

DG de Comerç (1970-89)

SECRETARIA DE LA DIRECCIÓ GENERAL (1982-89)
Cambres Comerç, Indústria i Navegació del S. de França i E. Espanya. 1987 1c.
Consell d'Administració de Mercavalencia i Mercalicante. 1983-89 4c.
Comissions. 1982-89 10c.
Consell de Direcció de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme. 1985-89 2c.
Congressos. 1985-87 1c.
Correspondència. 1983-89 31c.
Fira Alacant. 1986-88 1c.
Fira Mostrari València. 1982-89 48c.
Informes. 1983-88 2c.
Institut reforma estructura comercial. 1983-84 1c.
Jornades. 1983-85 3c.
Pressupostos Conselleria. 1987 1c.
Reunions comité direcció IMPIVA. 1984-89 5c.

ÀREA DE COMERÇ (1970-89)

GABINET DE FORMACIÓ I ESTUDIS (1983-89)
Expts. assistència tècnica. 1983-89 7c.
Expts. cursos assistència tècnica. 1986-87 8c.
Expts. cursos formació professional. 1983-89 37c.
Expts. viatges i coneixements experiències comercials. 1988-89 1c.
GABINET DE PREUS (1970-86)
Expts. implantació o modificació tarifes aigua potable. 1970-83 73c.
Expts. implantació o modificació tarifes estada en clíniques. 1977-86 8c.
PROGRAMES DE FINANÇAMENT (1985-88)
Expts. de subvenció. 1985-88 75c.
PROGRAMA DE FORMACIÓ (1986)
Expts. de subvenció. 1986 1c.
PROGRAMA D'ORDENACIÓ (1984-87)
Expts. horaris comercials excepcionals. 1984-87 8c.
Expts. llicència obertura autoservicis. 1985-87 8c.
Expts. sol·licitud permís treball estrangers. 1985-87 3c.
S. DE REFORMA D'ESTRUCTURES COMERCIALS (1982-86)
Expts. sol·licitud suport financer PIME. 1982-86 88c.
Expts. subvenció corporacions locals. 1983 6c.
S. DE REGLAMENTACIÓ I INSPECCIÓ (1987)
Subvencions a ajuntaments. 1987 1c.
ÀREA DE MERCAT I CONSUM (1982-85)
Correspondència. 1983-85 13c.
Inhibicions i infraccions en matèria de mercat i consum. 1983-85 5c.
Expts. productes perillosos. 1982-85 2c.
Expts. reclamacions i denúncies. 1984-85 3c.
ÀREA DE PROMOCIÓ COMERCIAL (1980-89)
 
S. DE PROMOCIÓ COMERCIAL
Expts. participació de la Generalitat Valenciana en fires i exposicions comercials. 1984-88 5c.
Fires mostrari. 1980-89 6c.
Plens i comités executius cambres oficials Comerç, Indústria i Navegació. 1982-87 3c.
Pressupostos cambres oficials Comerç, Indústria i Navegació. 1980-87 4c.
Subvencions promoció comercial. 1984-87 34c.

DG Indústria i DG de Comerç (1982-83)

Documentació inundacions. 1982-83 46c.

DG de Turisme (1979-90)

SECRETARIA (1979-87)
Activitats director general. 1983-86 2c.
Comissions. 1982-87 2c.
Consells d'Administració de l'Institut Turístic valencià. 1986-87 1c.
Consells de direcció de la Conselleria. 1984-87 1c.
Correspondència. 1979-87 16c.
Cursos. 1984-85 1c.
Entrevistes. 1984-87 1c.
Estudis. 1983-86 1c.
Fires i work-stop. 1981-86 2c.
Ocupació hotelera. 1985-87 1c.
Senyalització turística. 1986-87 1c.
SECRETARIA-ASSESSORIA ECONÒMICA (1980-87)
Correspondència. 1985-87 1c.
Comptes justificatius fons a justificar. 1985-88 5c.
Documentació despeses i factures. 1980-87 2c.
PROGRAMA DE SUPORT A EMPRESES (1984-87)
Expedients. 1984-87 33c.
S. EMPRESES I ACTIVITATS TURÍSTIQUES (1979-90)
Expts. de cafeteries. 1979-90 26c.
Expts. de restaurants. 1979-90 140c.
S. DE PROMOCIÓ TURÍSTICA (1984-89)
Correspondència. 1988-89 1c.
Fires. 1985-89 2c.
Jornades. 1984-89 1c.
Visites informatives. 1988-89 1c.

Servici Territorial de Comerç d'Alacant (1971-91)

SERVICI TERRITORIAL (1971-85)
Comissió de preus. 1983-85 2c.
Expts. subvenció IRESCO. 1971-85 17c.
DIRECCIÓ DEL SERVICI (1979-87)
Congressos. 1986 1c.
Documentació Cambra de Comerç. 1987 1c.
Documents registrats entrada/eixida. 1987 1c.
Llibres registre entrada-eixida. 1979-86 1c.
Reunions comissió finançament comerç. 1987 2c.
Reunions comissió preus. 1987 1c.
Reunions Comité de Direcció. 1987 1c.
Subvencions. 1982-87 10c.
NEGOCIAT D'ADMINISTRACIÓ (1981-87)
Justificants ingressos i pagaments 1981-87 5c.
SECCIÓ D'INSPECCIÓ I PROCEDIMENT (1985-91)
Actes d'inspecció. 1987 1c.
Campanya informació. 1985-87 24c.
Correspondència. 1987 1c.
Qüestionaris. 1986-87 1c.
Denúncies. 1985-87 2c.
Expts. obertures. 1986-87 2c.
Expts. inundacions. 1987-89 22c.
Expts. procediment. 1987 2c.
Expts. sancionadors. 1986 11c.
Horaris especials. 1986-87 2c.
Horaris registre comerciants. 1985-91 62c.
Ordenes servici i informes inspecció. 1987 1c.
Permisos estrangers. 1985-87 6c.
Retalls premsa. 1987 1c.
SECCION DE ORDENACION Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIA (1975-91)
Associacions. 1975-85 1c.
Cursos formació. 1985-91 6c.
Expts. suport financer al comerç. 1984-87 20c.
Gabinets tècnics. 1986 1c.
Informes i documentació diversa. 1985 1c.
Registre comerciants i comerços. 1990-91 11c.
Subvencions cursos. 1984-87 4c.

Servici Territorial d'Indústria i Energia d'Alacant (1944-90)

SECRETARIA (1944-90)
Arxiu històric instal·ladors electricistes.   8c.
Butlletins aigua. 1986-90 90c.
BAG. 1982-87 30c.
Baixes indústries. 1970-89 294c.
Caducitat energia. 1976-81 6c.
Tall subministraments llum per falta de pagament. 1986-8 89c.
Denúncies. 1969-83 28c.
Dictàmens llum. 1987-89 191c.
Dietes i despeses de desplaçaments. 1982-84 5c.
Infraestructura turística. 1971-89 23c.
Llibres registre entrada. 1970-89 29c.
Llibres registre eixida. 1967-89 16c.
Nòmines. 1981-86 9c.
Pròrrogues sense terres i condicionaments. 1985-89 6c.
Provisionals d'obra. 1986-88 52c.
Rebuts de caixa. 1988-89 30c.
Registre expedients. 1944-81 2c.
INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES (1983-87)
Rebuts taxes. 1983-87 109c.
NEGOCIAT DE COMBUSTIBLES (1981-86)
Expts. instal·lacions d'emmagatzematge de GLP en depòsits fixos. 1981-92 13c.
Actes desplaçaments enginyers. 1986 4c.

Servici Territorial de Turisme d'Alacant (1949-93)

SECRETARIA (1966-92)
Assumptes generals. 1975-92 3c.
Carnets guies-intèrprets turisme 1972-86 1c.
Convenis accions concertades. 1979-84 1c.
Correspondència. 1973-85 1c.
Expts. ajudes. 1978-82 2c.
Expts. concurs subvenció i crèdits ofertes turístiques. 1981-82 1c.
Expts. crèdits turístics. 1982-85 1c.
Expts. pla modernització hotelera. 1974-81 6c.
Expts. préstecs edificacions. 1966-85 1c.
Expts. subvenció allotjaments hotelers. 1978-84 1c.
Expts. subvencions càmpings. 1984 1c.
Expts. subvenció D. 179/85 1985-86 1c
Expts. subvenció PIME. 1984-86 1c.
Informes direccions ports i costes. 1978-86 1c.
Registre directors empreses turístiques. 1975-86 1c.
DELEGACIÓ PROVINCIAL D'INFORMACIÓ I TURISME (1962-88)
Correspondència i liquidació assegurances socials. 1977-83 4c.
Expts. crèdits hotelers. 1962-88 15c.
Expts. personals. 1970-88 4c.
Llibres registre entrada. 1977-84 1c.
Llibres registre eixida. 1977-84 1c.

Negociat d'Administració (1988-90)

Còpies factures. 1988-90 1c.
Comptes justificatius. 1988-89 4c.
NEGOCIAT D'AGÈNCIES DE VIATGES (1961-93)
Baixes agències de viatges. 1961-93 9c.
Comissió mixta vigilància agències de viatges. 1983-88 1c.
Expts. sol·licitud carnet guia-intèrpret. 1987-93 1c.
NEGOCIAT D'ALLOTJAMENTS (1949-90)
Baixes càmpings. 1973-86 2c.
Baixes hotels, pensions i hostals. 1949-88 45c.
Cartes de preus menjadors hotels. 1974-90 14c.
Derogació empreses turístiques exportadores. 1987 1c.
Expts. registre directors empreses turístiques. 1967-78 1c.
Infraestructures. 1971-89 65c.
NEGOCIAT D'HABILITACIÓ (1978-87)
Correspondència. 1979-87 9c.
Comptes justificatius. 1979-87 11c.
Remeses xecs. 1978-86 4c.
NEGOCIAT D'INSPECCIÓ (1986)
Actes inspecció reserves places hoteleres. 1986 1c.
NEGOCIAT D'ORDENACIÓ I CRÈDIT (1975-91)
Ajudes-subvencions. 1986-91 18c.
Crèdit turístic. 1982 1c.
Conveni col·laboració financera. 1988 1c.
Empreses turístiques exportadores. 1975-86 9c.
NEGOCIAT DE RECLAMACIONS I RECURSOS (1965-92)
Reclamacions. 1979-91 28c.
Expts. sancionadors. 1965-92 68c.
NEGOCIAT DE RESTAURACIÓ (1966-91)
Baixes cafeteries. 1966-87 8c.
Baixes restaurants.   20c.
Cartes preus. 1984-91 125c.

Servici Territorial de Comerç de València (1979-92)

SERVICI TERRITORIAL (1979-92)
Actes registre general comerciants i comerç. 1988-89 2c.
Campanya registre comerciants i comerç. 1988 2c.
Compareixences. 1988 1c.
Denúncies. 1989 4c.
Diligències prèvies inspecció. 1987-89 17c.
Documentació registrada eixida. 1982-92 44c.
Documentació registrada entrada. 1979-92 3c.
Expts. suport financer PIME. 1979-90 90c.
Expts. cursos subvencions IRESCO. 1981-82 5c.
Expts. inundacions. 1988 42c.
Expts. mercats municipals. 1979-82 4c.
Expts. sancionadors. 1985-89 87c.
Horaris comerciants. 1985-89 19c.
Inscripcions comerç en base de dades. 1991 1c.
Inscripcions mercats no sedentaris. 1991 1c.
Permisos estrangers. 1985-86 4c.
Registre general de comerciants.   133c.
SECCIÓ D'INFORMACIÓ I INSPECCIÓ (1985-88)
Actes campanyes de pa. 1985 1c.
Campanya activitats il·legals. 1986 1c.
Campanya normes qualitat fruites i verdures. 1987 5c.
Denúncies. 1985-88 24c.
Talles mínimes. 1986 1c.

Servici Territorial d'Indústria i Energia de València (1934-93)

SERVICI TERRITORIAL (1957-93)
Baixes registre industrial.   91c.
Connexions elèctriques. 1990-92 189c.
Departament de mines. 1968-84 62c.
Documents qualificació empresarial.   24c.
Expts. d'energia. 1957-90 2809c.
Expts. registre industrial.   844c.
Expts. subvencions. 1988 17c.
Factures. 1984-87 21c.
Grans empreses.   110c.
Infraestructures turístiques Seguretat. 1980-89 14c.
Instal·lacions receptores d'aigua. 1990-93 64c.
Llibres de connexions elèctriques. 1965-87 22c.
Llibres registre d'entrada. 1979-86 8c.
Llibres registre instal·lacions amb projecte. 1965-83 31c.
Llibres registre d'eixida. 1979-86 9c.
Mutualitat MINER.   11c.
Patents i models utilitat.   85c.
DEPARTAMENT DE SEGURETAT. METALLS PRECIOSOS (1934-88)
Autoritzacions. 1939-62 1c.
Declaracions jurades entrada-eixida metalls preciosos. 1969-87 3c.
Expts. autorització a dentistes. 1939-59 6c.
Expts. comerciants metalls preciosos. 1935-62 1c.
Expts. exportadors metalls preciosos. 1969-70 1c.
Fabricants metalls preciosos. 1934-88 12c.
Fulls contrast metalls preciosos. 1979-88 2c.
Oficis 1968-88 1c.

Servici Territorial de Turisme de València (1962-92)

SERVICI TERRITORIAL (1962-91)
Arxiu general d'expedients. 1986-90 3c.
Baixes agències de viatges. 1962-91 3c.
Diligències prèvies. 1989-91 15c.
Documents assumptes generals. Direcció del Servici. 1962-88 15c.
Expts. infraestructura. 1972-88 75c.
NEGOCIAT D'ADMINISTRACIÓ (1986-87)
Liquidacions de caixa 1986-87 2c.
NEGOCIAT D'ALLOTJAMENTS (1978-88)
Expts. hotels. 1978-88 1c.
NEGOCIAT D'ORDENACIÓ I CRÈDIT (1985-92)
Expts. subvencions 1985-92 11c.
NEGOCIAT DE RECLAMACIONS I RECURSOS (1981-90)
Expts. sancionadors. 1981-90 95c.