T'interessa

LEGISLACIÓ

LEGISLACIÓ

LEGISLACIÓ ESTATAL

  • Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril (BOE 22-4-1996), pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria. Deroga la Llei de Propietat Intel·lectual d'11 de novembre de 1987, així com les lleis posteriors que van modificar parcialment esta llei.
  • Reial Decret 114/2000 de 28 de gener (BOE 8-2-2000), pel qual es crea i regula la Comissió Interministerial per a actuar contra les activitats vulneradores dels drets de propietat intel·lectual i industrial.
  • Reial Decret 281/2003, de 7 de març (BOE 28-3-2003), pel qual s'aprova el Reglament del Registre General de la Propietat Intel·lectual.

LEGISLACIÓ AUTONÒMICA

  • Ordre de 21 de Gener del 2002 (DOGV 4177), de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual s'establix el Registre Territorial de la Propietat Intel·lectual de la Comunitat Valenciana .
  • Ordre de 15 d'octubre de 1982 (DOGV 10-11-1982), de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual s'establix Destí dels exemplars entregats en el Depòsit Legal de Llibres.

TRACTATS INTERNACIONALS

REPERTORIS LEGISLATIUS