Creació i Característiques

Creació i Característiques

L'Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana es va crear per mitjà de l'article 88 de la Llei 12/2009, de la Presidència de la Generalitat, que modifica la denominació de l'Arxiu Central de la Generalitat Valenciana, creat pel Decret 57/1984, de 21 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, dependent de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. El citat Arxiu té com a missió arreplegar, conservar i disposar per a ser utilitzats els fons documentals de la Generalitat, siga quin siga el suport i la forma de presentació.

La Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l'article 31.6, atribueix a la Generalitat Valenciana la competència exclusiva en matèries relatives a arxius que no siguen de titularitat estatal. Mitjançant el Reial Decret 3.066/1983, de 13 d'octubre, es van transferir les competències en matèria de cultura, i mitjançant el Decret 171/1983, de 29 de desembre, de la Presidència de la Generalitat Valenciana, les esmentades competències van ser assumides per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i assignades a la Direcció General de Cultura, de conformitat amb l'article 14 del Decret 38/1984, d'Estructuració Orgànica, aprovat pel Consell el 2 d'abril de 1984.

En aquest context legal, i atés el gran interés que el titular de la Direcció General de Cultura tenia per la conservació dels fons documentals de la Generalitat, es va crear aquest Arxiu.

El Decret de Creació de l'Arxiu Central de la Generalitat Valenciana es va publicar el 8 de juny de 1984 (DOGV 168) i és molt semblant al 914/1969 de creació de l'Arxiu General de l'Administració Civil (Alcalá de Henares) (BOE 125), si bé no es marca rígids terminis de transferències de documentació perquè els indicats en l'Administració de l'Estat no es compleixen, ni es realitzen excessives especificacions perquè la comunitat autònoma és una administració recent, amb unes característiques en desenvolupament constant. No es tractava tant de formar una estructura rígida, com de donar suport legal a una necessitat que en aquell moment començava a plantejar-se, originada per la producció creixent de documentació dels distints organismes de la Generalitat, a mesura que s'anaven realitzant les transferències i es desenvolupava el recent Estatut d'Autonomia.

Segons especifica l'article 3 del Decret de creació, "anualment les dependències de l'Administració autonòmica, coordinades amb els responsables de l'Arxiu, remetran a aquest la totalitat de la documentació [...] que no siga necessària per a la tramitació dels assumptes i que no tinga vigència administrativa, per haver-se produït en la dependència que els ha elaborat o per haver-se tramitat la totalitat dels seus efectes. Per consegüent, no hi ha un criteri fix respecte a la permanència de la documentació en els dependències que la produïxen, sinó que els enviaments es realitzen anualment quan reuneixen algunes de les condicions expressades.

Hi ha expedients que, una vegada acabats, no es tornen a consultar mai; en aquest cas, l'any següent poden ser enviats a l'Arxiu. D'altres, per contra, tarden anys a concloure's o es consulten molt sovint i, per tant, hauran de romandre a l'oficina que els utilitze. Quan una sèrie documental es consulta poc i ocupe molt d'espai en la dependència que la va generar, ha de passar a l'Arxiu. No obstant això, si volem establir un criteri rígid, cinc anys és el temps que considerem com a norma. Tot document s'ha de conservar i remetre a l'Arxiu Central, on s'estudiaran les sèries i es faran, en el moment adequat, les corresponents expurgacions.

Pel que fa a la disponibilitat de la documentació conservada en l'Arxiu, l'article 4 estableix que «estarà en tot moment a disposició dels organismes que l'hagueren remesa, i es facilitarà, sempre que hi haja una sol·licitud per escrit del cap del servici o de la dependència que haja generat la documentació, qualsevol informació, còpia o certificat que se sol·licite i, fins i tot, en casos estrictament necessaris, els originals.»

En virtut de la Llei 3/2005, d'Arxius de la Generalitat, l'Arxiu Central de la Generalitat Valenciana passa a denominar-se Arxiu de la Generalitat i esdevé la capçalera del Sistema Arxivístic Valencià (article 7). En aquest arxiu de la Generalitat s'hi ha de conservar la documentació d'arxius relacionats amb el període d'instauració de la Generalitat, així com tota la documentació històrica que es considere d'interés i les còpies que, en qualsevol tipus de suport, obtinga de la documentació històrica de què no siga titular. També ingressaran en els arxius històrics de la Generalitat els documents de caràcter històric o cultural adquirits per aquesta institució, i també podran admetre en dipòsit o en comodat documents de valor cultural que pertanyen a persones físiques o jurídiques diferents de la Generalitat.

De conformitat amb l'article 88 de la Llei 12/2009, s'aclareixen les característiques d'aquest centre arxivístic i, amb la nova denominació d'Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana, s'aconsegueix una millor identificació de les seues funcions.