T'interessa

Organismes

Portals

Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana

Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana

El Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana és l'òrgan suprem en matèria jurisdiccional esportiva en els àmbits disciplinari, competitiu i electoral, que decideix en última instància administrativa les qüestions de la seua competència. Per tant, és l'òrgan administratiu que ostenta totes les funcions i competències revisores de l'activitat federativa en matèria de disciplina esportiva, competitiva així com de garantia de la legalitat dels processos electorals que es desenvolupen en les entitats esportives de la Comunitat Valenciana.

Normativa Reguladora

Definició i Competències

El Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana és un òrgan col·legiat d'àmbit autonòmic, adscrit orgànicament a la Conselleria competent en matèria d'esport, actuant amb independència d'aquesta, assumeix les següents funcions:

 • Decidir en via administrativa i en última instància les qüestions disciplinària, competitiva i electoral esportives de la seua competència.
 • Tramitar i resoldre expedients disciplinaris originats per les denúncies que per la seua qualificada gravetat i transcendència formule la Direcció General de l'Esport o la incoació del qual acorde d'ofici el Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana.
 • Vetlar, de forma immediata i en última instància administrativa, per la conformitat a dret dels processos electorals en els òrgans de govern de les Federacions Esportives de la Comunitat Valenciana. 

Composició

El Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana està integrat per cinc persones llicenciades en Dret, de les quals es designarà una Presidència i Vicepresidència. El mandat del Tribunal tindrà una durada de quatre anys. El Tribunal està assistit per una secretaria amb llicenciatura o grau en Dret, designada a proposta de la Conselleria competent en matèria d'esport.

En la composició del Tribunal es garantirà el compliment de presència equilibrada de dones i homes en virtut de l'apartat 19 de l'article 2 de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana.

Les persones que integren el Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana són nomenades pel titular de la Conselleria competent en matèria d'esport, de la següent forma:

 • Tres a proposta de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.
 • Dos per lliure designació del titular de la Conselleria amb competències en matèria d'esport, d'una terna proposada per la Direcció General de l'Esport.
 • El secretari o secretària serà nomenat, a proposta de la Direcció General d'Esport, dels seus funcionaris o funcionàries. 

Actualment, el Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana està conformat per les sigüents persones:

Presidència Alejandro Valiño Arcos
Vicepresidència Alejandra Pitarch Nebot
Vocals Enrique Carbonell Navarro
Mercedes Sánchez-Escobero Fernández
Remedios Roqueta Buj
Secretaria Lucia Casado Maestre

Resolucions

El funcionament del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana s'ajusta al que es disposa en la Llei 39/2015, de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, actua i resol amb independència de la Conselleria competent en matèria d'esport, així com de les federacions i altres entitats esportives i de qualssevol altres administracions, entitats o persones; sent les mateixes les responsables del seu estricte compliment.

Les resolucions del Tribunal, què són immediatament executives, esgoten la via administrativa i contra elles pot interposar-se recurs contenciós administratiu, i si escau recurs potestatiu de reposició.

 • Accés a les Resolucions

Des del següent enllaç s'accedeix al tauló de publicacions de les Resolucions del Tribunal de l'Esport

FORMA DE PRESENTACIÓ DE RECURSOS

Com totes les sol·licituds, escrits i comunicacions que la ciutadania dirigisca als òrgans de les Administracions Públiques, els recursos al Tribunal de l'Esport podran presentar-se:

 • En els registres físics de qualsevol òrgan de l'Administració General de l'Estat, d'òrgans de les Administracions de les Comunitats Autònomes i d'entitats que integren l'Administració Local.
 • En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigisquen, en aquest cas, podran presentar-lo telemàticament a través d'aquest enllaç de la GVA:
         - Presentació de recurs davant el Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana i aportació de documentació dirigida a aquest
  així com en els restants registres electrònics de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a les Administracions de les Comunitats Autònomes, a les entitats que integren l'Administració Local o al sector públic institucional. Aquesta opció és obligatòria quan el representant o l'interessat siga una persona jurídica, una entitat sense personalitat jurídica o un professional en exercici de la seua activitat, per a la qual es requerisca estar col·legiat, segons ho ordena l'article 14.2 de la LPACAP.
 • En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
 • En les oficines d'assistència en matèria de registres.
 • En les oficines de Correus.

Les persones jurídiques estan obligades a presentar el recurs telemàticament.

Seu

Av. de Campanar, 32, 46015 València

E-mail: tribunalesportcv@gva.es Aquest correu no s'utilitzarà per a presentar recursos, sinó únicament per a realitzar consultes.

Altres activitats del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana

[Jornades, Conferències] 2020

Jornada: Resolució de conflictes en l'esport federat de la C.V.

Ponències elaborades pels membres del Tribunal de l'Esport per a la jornada de formació de 22 d'octubre de 2020 sobre RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN L'ESPORT FEDERAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

 

 

Renovació del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana. Mandat 2022-2025

Finalitzat el termini de presentació de candidatures per al Tribunal per part de les Federacions esportives, s'han presentat per aquestes, candidatures de les següents persones:

 • Caça: Alejandro Valiño i Remedios Roqueta
 • Colombicultura: Alejandra Pitarch i Enrique Carbonell
 • Tenis: Alejandro Valiño i Reyes Marzal Raga
 • Vela: Alejandra Pitarch i Enrique Carbonell
 • Futbol: Alejandro Valiño i Remedios Roqueta
 • Atletisme: Alejandro Valiño i Remedios Roqueta

En els següents enllaços pot consultar els *CVs de les persones proposades:

CV Alejandro Valiño Arcos
CV Remedios Roqueta Buj
CV Reyes Marzal Raga
CV Alejandra Pitarch Nebot i Enric Carbonell Navar

 

Resultats de l'Assemblea per a la designació de persones integrants del Tribunal de l'Esport per les Federacions Esportives

Resultats i acta de la votació per a l'elecció de les tres persones del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana propostes per les Federacions esportives de la Comunitat Valenciana

Enllaç a la descàrrega dels resultats de la votació efectuada en l'Assemblea del dia 29 de Març de 2022

Enllaç a la descàrrega de l'acta de la votació

Resolució de nomenament de nous membres del Tribunal