T'interessa

Organismes

Portals

Portada Normativa

Logo de la Dirección General de Deporte. Sección Normativa.

 

ANUNCI INFORMACIÓ PÚBLICA

ANUNCI INFORMACIÓ PÚBLICA

ANUNCI INFORMACIÓ PÚBLICA

Anunci pel qual se sotmet a informació pública el projecte d’orde de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport per la qual s’establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a dones esportistes d’elit per a la conciliació de la seua vida familiar

Amb la finalitat de donar publicitat al projecte d’orde de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport per la qual s’establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a dones esportistes d’elit per a la conciliació de la seua vida familiar, s’obri un període d’informació pública durant un termini de quinze dies a comptar de l’endemà de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que s’establix en l’article 43.1.c) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, la Llei 4/2023, de 13 d’abril, de la Generalitat, de participació ciutadana i foment de l’associacionisme de la Comunitat Valenciana, i en l’article 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l’estructura i el procediment d’elaboració de projectes normatius de la Generalitat.

Les al·legacions, suggeriments o observacions efectuades per les persones o entitats que es consideren interessades han de dirigir-se al correu electrònic següent: elite_dgd@gva.es.

Normativa a exposició pública

CONSULTA PÚBLICA PREVIA

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA sobre Projecte d'Orde  de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport , per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a dones esportistes d'elit per a la conciliació de la seua vida familiar.

La Direcció General d'Esport sotmet a consulta pública prèvia, d'acord amb l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la pròxima proposta d'Orde de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, per la qual s'establixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a dones esportistes d'elit per a la conciliació de la seua vida familiar.

TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ D'APORTACIONS

Les aportacions al projecte de modificació es realitzaran en el termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació d'este anunci, en l'adreça de correu electrònic: elite_dgd@gva.es

 

València, 19 de febrer de 2024