Portada Normativa

Logo de la Dirección General de Deporte. Sección Normativa.

 

Normativa a exposició pública

NORMATIVA A EXPOSICIÓ PÚBLICA

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA Modificació de la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana, mitjançant la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat de 2024.

La Direcció General d'Esport sotmet a consulta pública prèvia, d'acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la proposta de modificació de la Llei 2/2011, de l’esport i l’activitat física de la Comunitat Valenciana, mitjançant la Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat de 2024.

TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ D’APORTACIONS

Les aportacions al projecte de modificació es realitzaran en el termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació d’aquest anunci, en l’adreça de correu electrònic: juridic_esport@gva.es

 

València, 26 de maig de 2023

 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA sobre la modificació de la Llei 2/2022, de 22 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació de l’exercici de les professions de l’esport i l’activitat física a la Comunitat Valenciana mitjançant Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa, financera i d’organització de la Generalitat de 2024.

La Direcció General d'Esport sotmet a consulta pública prèvia, d'acord amb l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la proposta de modificació de la Llei 2/2022, per la qual s’ordena l’exercici de les professions de l’esport a la Comunitat Valenciana, mitjançant Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa, financera i d’organització de la Generalitat de 2024.


TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ D’APORTACIONS

Les aportacions al projecte de modificació es realitzaran en el termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació d’aquest anunci, en l’adreça de correu electrònic: juridic_esport@gva.es

 

València, 18 de maig de 2023

 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA sobre el Decret pel qual es desenvolupa la Llei 2/2022, de 22 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació de l'exercici de les professions de l'Esport i l'activitat física a la Comunitat Valenciana.

La Direcció General d'Esport sotmet a consulta pública prèvia, d'acord amb l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la pròxima proposta de Decret .

Termini de presentació d'aportacions:
Fins el 15 d’abril de 2023 a l’adreça de correu electrònic: juridic_esport@gva.es


València, 24 de març de 2023

 

INFORMACIÓ PÚBLICA del projecte d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els procediments relatius a les formacions esportives que pretenguen impartir les federacions esportives en la Comunitat Valenciana.

S'obri un termini d'informació pública per un termini de 15 dies comptats a partir de l'endemà de la publicació de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 9542, 27.02.2023), d'acord amb l'article 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l’article 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, estructura i procediment per a l'elaboració de projectes normatius de la Generalitat. El text de l'esborrany de l'ordre en tramitació està disponible:

Projecte d'Ordre (valencià)

Proyecto de Orden (castellà)

Les al·legacions, suggeriments o observacions realitzades per persones o entitats considerades interessades s'han de dirigir a la següent adreça electrònica al següent correu electrònic: elite_dgd@gva.es, en el termini de 15 dies, fins al 20 de març de 2023.

València, 27 de febrer 2023

 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA sobre l'Ordre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els procediments relatius a les formacions esportives que pretenguen impartir les federacions esportives en la Comunitat Valenciana.

La Direcció General d'Esport sotmet a consulta pública prèvia, d'acord amb l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la proposta d'Ordre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els procediments relatius a les formacions esportives que pretenguen impartir les federacions esportives en la Comunitat Valenciana.

El termini de presentació de les opinions i propostes finalitza el 9 de novembre de 2022 i les aportacions s'han de dirigir al correu electrònic: elite_dgd@gva.es

València, 18 d’octubre de 2022