T'interessa

Organismes

Portals

Eleccions a federacions esportives de la Comunitat Valenciana

Eleccions a federacions esportives de la Comunitat Valenciana

La Direcció General d'Esport, a fi de difondre la convocatòria, la transparència en el procés electoral i vetlar pel seu correcte desenvolupament, publicarà en aquesta pàgina web tots aquells documents que es consideren importants, per a garantir la informació necessària per a totes les persones interessades a participar en aquest procés electoral.


2022

 

PREGUNTES FREQÜENTS
 • Quan inserisc el nom d'entitat en el cens, em dona error

Quan inserim en el cens les dades relatives a entitats no hem de posar el nom de l'entitat si no les dades relatives al responsable d'aquesta entitat (nom, cognoms i data de naixement)

 • Puc modificar el NIF d'un registre del cens des de la plataforma *ELECDEC?

No. Per a modificar les dades relatives al NIF haurà d'esborrar-se l'usuari del cens i agregar un usuari nou amb les dades corregides. La resta de dades si poden ser modificats des de la plataforma.

 • En relació a la base de dades d'electors, són imprescindibles les dades de telèfon i correu electrònic?

Tal com s'indica en el manual la informació que contindrà aquest arxiu de cens electoral (independentment del format emprat) es divideix fonamentalment en dues parts:

 • Informació sobre la Federació
 ◦ CIF*
 ◦ Número d'inscripció*
 ◦ Any*

 • Llistat d'electors associats
 ◦ Circumscripció*
 ◦ Estament*
 ◦ *Cif entitat (en cas de ser entitat)
 ◦ Número inscripció entitat (en cas de ser entitat)
 ◦ Nom*
 ◦ *Apellido1*
 ◦ *Apellido2
 ◦ NIF*
 ◦ Sexe*
 ◦ Data de naixement (separada en dia mes i any) *
 ◦ Telèfon
 ◦ Correu electrònic

* tots els camps marcats amb * són obligatoris

Per tant, les dades “telèfon” i “correu electrònic” no són dades imprescindibles.

 • La persona administradora de la plataforma electoral, podrà pertànyer a l'assemblea i junta directiva?

Sí, pot ser qualsevol persona. 

 • En la plantilla del cens que s'ha enviat, on apareix el nom de l'entitat esportiva?

En l'arxiu del cens no apareix el nom de l'entitat esportiva. Només caldrà emplenar el camp “numere_*inscripcion_entitat” i “secció”, i una vegada pujat el cens a la plataforma *ELECDEP, aquesta, en reconéixer aquestes dades, inserirà directament el nom de l'entitat esportiva de la qual es tracte.

 • És obligatori que una entitat esportiva dispose de CIF per a poder participar en les eleccions? 

No és un requisit per a estar en el registre d'entitats esportives, encara que si amb Hisenda. A l'efecte de cens electoral, aqueixa dada no està contemplat com a imprescindible, encara que si que seria recomanable que una federació esportiva tinguera tots els CIF de les entitats esportives que té adscrites. 

 • En cas que el president d'una entitat no dispose de llicència, i per tant les seues dades no estan en la base de dades de la federació, s'ha de contactar amb cadascun d'ells per a sol·licitar-los les dades imprescindibles per a estar en el cens?

Efectivament, encara que aqueix president/membre de junta directiva no dispose de llicència esportiva, és obligació d'una federació esportiva comptar amb les dades (nom, cognoms i DNI) el més actualitzats possibles dels membres de les juntes directives de les entitats esportives que estan afiliades a ella. 

 • Per al personal que puga estar en pràctiques, tal és el cas de tècnics i àrbitres es *estarà al que s'estableix  en l'articule 12, apartat 3 de l'Ordre  Electoral, la qual  resa:

3. El cens estarà compost pels estaments de cada federació, que amb caràcter general són els següents: 
3.3. Tècnics-entrenadors o tècniques-entrenadores, que hauran de complir els següents requisits: 
a) Tindre compliments 16 anys el dia de les eleccions a l'assemblea general.
b) Tindre llicència en vigor per aquest estament a 31 de desembre del 2021.
c) Haver tingut llicència per aquest o un altre estament i/o circumscripció, almenys en una de les dues temporades anteriors o almenys en un dels dos anys esportius anteriors.
D'igual manera, l'article 79 estableix els requisits per a l'expedició de llicències, indicant que:  1. Les federacions establiran en els seus estatuts els requisits que hauran de complir les persones físiques o jurídiques per a poder ser titulars de la respectiva llicència esportiva.

Per tant, de conformitat amb els requisits anteriors seran els estatuts de la seua federació els que determinen si una persona pot o no tindre llicència i conseqüentment estar en el cens.

Això mateix *serà d'aplicació  al personal que sense haver realitzat el curs de nivell oferit per la Conselleria per a actuar com a tècnic ( Monitor, *Coach *Level I...) malgrat això la federació *espa*ñona els tramita una llicència de tècnics i els permet de forma *transitòria que *actuen com a tal en les competicions.

 • Pel que respecta a la Protecció de dades en relació amb les plantilles que s'han facilitat per a adaptar els censos, per a no incórrer en il·legalitats:

Tots les dades que se sol·liciten són requerits per a la plataforma, però els mateixos, quan es pugen a documentació pública a la qual podran accedir els electors, estaran “restringits”, és a dir, que cada elector només podrà veure les seues dades, així com el nom i cognoms de la resta d'electors, però tant el DNI com la data de naixement de la resta d'elector a s i electors estaran ocults. 

 • Els censos provisionals dels diferents estaments s'han de fer per circumscripcions provincials o es fan generals amb totes les circumscripcions juntes? 

Las plantilles s'han d'elaborar seguint els criteris establits en el manual que li adjuntem al correu i cal emplenar-la sense modificar res. P*or el tant, totes les circumscripcions hauran d'anar en la mateixa fulla. 

 • Respecte als integrants del cens:

Els clubs  han de  ser els referiuos a 31 de desembre de 2020 o de 2021? 
Veure articule 12.3.1
Els esportistes  són els federats l'any  2020 o 2021?
Veure articule 12.3.2
Ha de  estar compost per majors i menors d'edat ? En cas que només siguen els majors d'edat , en quina data *dedeben ser majors?
Veure articule 12.3.6

Es transcriu part de l'articule 12. 3 de l'Ordre  Electoral

3. El cens estarà compost pels estaments de cada federació, que amb caràcter general són els següents: 
3.1. Entitats esportives, que hauran de complir els dos requisits següents:
a) Estar inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana a 31 de desembre de 2020. 
b) Tindre llicència en vigor a 31 de desembre de 2021.
3.2. Esportistes, que hauran de complir els següents requisits: 
a) Tindre compliments 16 anys el dia de les eleccions a l'assemblea general.
b) Tindre llicència en vigor per aquest estament a 31 de desembre del 2021.
c) Haver tingut llicència per aquest o un altre estament i/o circumscripció, almenys en una de les dues temporades anteriors o almenys en un dels dos anys esportius anteriors. 
3.6 En els estaments de persones físiques el requisit d'edat de tindre 16 anys complits el dia assenyalat per a la celebració de les eleccions a l'assemblea general es referirà al calendari aprovat en l'assemblea general extraordinària en la qual es done inici al procés electoral, sense que ulteriors modificacions del calendari permeten la modificació del cens més enllà de la seua proclamació com a definitiu. 

 • En el cas que les temporades siguen anys naturals, si un esportista té llicència en vigor a 31 de desembre de 2021, *però no va tindre llicència per cap estament en 2019 ni en 2020 no apareix en el cens provisional. 

En el cas de *federacions que funcionen per any natural, una persona sol *podrà estar en el cens, tant provisional com definitiu, en el cas que tinga tramitada una llicència tant el dia 1 de gener de 2021 com el 31 de desembre de 2020 i que haja tingut tramitada una llicència en aqueix o un altre *estament bé en 2019, bé en 2020.

 • Relatiu a la confecció del cens d'entitats 

En la plantilla que ens van facilitar, el nom del club va en el camp NOM, però em sembla entendre que el primer cognom és obligatori. Què posem en aquest camp? en el cas de les entitats esportives, en el camp nomene i cognom 1 aniran les dades del representant de l'entitat, no el nom de l'entitat.
En el cas que algun club no tinga CIF, què posem en aqueix camp? El camp CIF no és obligatori, per la qual cosa, en cas de no tindre-ho, no hi haurà cap problema.

En data de naixement, cal posar la data de registre del club o no és necessari posar res? anar*á la data de naixement de la persona representant, encara que en aquest especifique cas és l'únic en què el camp de l'edat no és obligatori

Des del registre ens faciliten els números d'inscripció en el següent format *XXXXX/1. he d'entendre que l'1 correspon a la secció i, per tant, separar aquesta numeració? en la plantilla hi haurà dues caselles (la primera crida “numere_*inscripcion_entitat” i la segona “secció”), per la qual cosa, seguint el format que se li va enviar des del registre (*XXXXX/1), en la primera casella aniran els primers dígits (*XXXXX), que és el que farà que la plataforma reconega l'entitat de què es tracta, i en la segona (/1) la secció d'aquesta entitat.

 • El nom de l'entitat no figurarà en cap lloc, com la identificaríem? Quan l'entitat consulte si està en el cens li eixirà el nom amb les dades transferides?

El nom de l'entitat no l'ha de posar, ja que quan vosté emplene les caselles “numere_*inscripcion_entitat” i “secció”, i penge el cens en la plataforma *ELECDEP, la pròpia plataforma reconeixerà aquestes dades i posarà automàticament el nom de l'entitat esportiva.