T'interessa

Organismes

Portals

Beneficis d'esportistes, personal tècnic i arbitral d'elit

Beneficis d'esportistes, personal tècnic i arbitral d'elit

Els esportistes d'elit i el personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit gaudixen d'una sèrie de beneficis i mesures de suport que els permeten tant obtenir un bon rendiment en la seua activitat esportiva principal com compaginar esta amb tot tipus d'estudis i/o treball.

Accés a estudis

Estudis no universitaris

Art. 9. Decret 39/2020.- En els procediments d'admissió d'alumnat en els centres públics o privats concertats de la Comunitat Valenciana que impartisquen Ensenyament Secundari Obligatori i Batxillerat, les persones incloses en la Llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana i en la Llista de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana es beneficiaran de les mesures següents:

a) La inclusió en alguna de les llistes serà criteri prioritari per a l'admissió en aquests centres en els termes que establisca la normativa relativa a l'admissió en centres.

b) Creació d'oferta de places en grups específics i jornada i horari adaptat en els centres educatius que l'administració educativa determine.

En els procediments d'admissió d'alumnat en els centres docents públics i concertats d'ensenyaments de formació professional en els cicles de grau mitjà i grau superior, l'administració educativa establirà una reserva mínima del 5 % de les places oferides, amb un mínim d'una plaça per grup, que complisquen els requisits acadèmics.

Per a l'accés als cicles formatius de la família d'activitats físiques i esportives, estaran exempts de la realització de la part específica de la prova d'accés que substitueix els requisits acadèmics.

En relació amb els requisits d'accés i l'acreditació de competències en els ensenyaments esportius de règim especial serà d'aplicació el que es disposa en la norma estatal per a esportistes d'alt rendiment.

En els procediments d'admissió d'alumnat dels cicles de grau mitjà i grau superior d'ensenyaments artístics, l'administració educativa establirà una reserva mínima del 5% de les places per als qui estiguen inclosos en alguna de les llistes regulades en aquest decret que complisquen els requisits acadèmics i superen les proves específiques, amb un mínim d'una plaça per grup.

En relació amb els ensenyaments artístics superiors, l'administració educativa establirà una reserva mínima del 3 % de les places oferides per a les persones incloses en les llistes regulades en aquest decret, que complisquen els requisits acadèmics corresponents i superen les proves específiques.

Amb vista a l'obtenció de les mesures de suport previstes en els paràgrafs anteriors s'aplicarà l'ordre de prelació previst en l'article 2.3 del Reial decret 971/2007. Entre les persones esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana tindran preferència aquelles que siguen d'alta competició sobre les de promoció. Finalment, tindran preferència els i les esportistes d'elit sobre el personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana.

 

Estudis universitaris

Art. 11. Decret 39/2020.- La Comunitat Valenciana reservarà, per a les persones esportistes d'elit d'alta competició que reunisquen els requisits acadèmics corresponents, un 5 % de les places disponibles en les universitats del sistema universitari valencià i, addicionalment, el 5 % de les places corresponents als ensenyaments de ciències de l'activitat física i de l'esport, fisioteràpia i, si és el cas, grau en mestre en Educació Primària, menció especialista en Educació Física. L'oferta es mantindrà en les diferents convocatòries, podent incrementar-se aquest percentatge.

Les persones esportistes d'elit alta competició estaran exceptuades de la realització de les proves físiques si és el cas establides per a l'accés als ensenyaments de ciències de l'activitat física i de l'esport.

Els consells de govern de les universitats podran augmentar els percentatges de places reservades per a les persones esportistes d'elit d'alta competició.

Amb vista a l'obtenció de les mesures de suport previstes en els apartats anteriors s'aplicarà l'ordre de prelació previst en l'article 2.3 del Reial decret 971/2007.

 

Titulacions esportives no universitàries

Art. 13. Decret 39/2020.- Les persones incloses en les llistes d'esportistes d'elit alta competició i que reunisquen els requisits de titulació acadèmica establits o superen les proves a les quals es refereix el Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial, estaran exempts dels requisits d'accés de caràcter específic establits en la normativa vigent que fixa el currículum bàsic i els requisits d'accés de la modalitat o especialitat corresponent.

Les persones incloses en alguna de les llistes d'esportistes d'elit alta competició que cursen els ensenyaments a què es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, estaran exempts dels requisits de caràcter específic establits en la normativa de cada ensenyament esportiu en la modalitat o especialitat corresponent.

 

Seguiment dels estudis

Estudis no universitaris

Art. 10. Decreto 39/2020.- En el desenvolupament del curs escolar en els centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les persones incloses en les llistes regulades en aquest decret podran acollir-se a les següents mesures encaminades a afavorir la compatibilitat de la seua activitat esportiva amb la seua activitat acadèmica, d'acord amb la normativa vigent i en els termes que determine la conselleria competent:

- Convalidar alguna de les matèries del currículum segons estableix la normativa vigent i els criteris que determine la conselleria competent en matèria d'educació.

- L'adaptació curricular de la matèria d'Educació Física, que s'adeqüe als continguts pràctics de la matèria, de manera que no interferisquen en l'entrenament o rendiment esportiu en les competicions, d'acord amb el calendari de proves establit i considerant les orientacions i informes que facilite la persona responsable del seu entrenament.

- Triar l'horari o el grup més idoni que els permeta compatibilitzar l'assistència a classe amb l'activitat esportiva, sempre que hi haja més d'un torn en el centre educatiu corresponent.

- La justificació de faltes d'assistència, fins a un vint-i-cinc per cent addicional dels límits establits per la normativa vigent, per a participar en competicions oficials derivades de l'activitat esportiva, acreditades per mitjà d'una certificació de la federació esportiva de la Comunitat Valenciana o estatal reconeguda oficialment.

- Disposar d'una modificació de les dates dels controls d'avaluació contínua i final quan coincidisquen amb competicions oficials justificades per mitjà d'una certificació de la federació autonòmica o espanyola corresponent i, si és el cas, per la direcció general competent en matèria d'esport.

- Ser incloses, quan siga possible i es considere convenient, en un agrupament d'esportistes d'alt nivell, d'elit o de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit a fi d'afavorir l'establiment d'horaris personalitzats per a aquests grups.

- Fragmentar el currículum d'un o dels dos cursos de qualssevol de les modalitats de Batxillerat, adaptació d'itineraris a la seua situació, flexibilitzant la seua duració, d'acord amb la normativa vigent.

La matèria d'Educació Física serà objecte de possible exempció, amb sol·licitud prèvia de la persona interessada, per a aquells esportistes que acrediten la condició d'esportista d'elit.


Estudis universitaris

Art. 12. Decret 39/2020.- Les persones incloses en alguna de les llistes regulades en aquest decret que realitzen els seus estudis en les universitats públiques de la Comunitat Valenciana podran acollir-se a les següents mesures encaminades a afavorir la compatibilitat de l'activitat esportiva amb la seua activitat acadèmica:

- Elecció de l'horari o grup més idoni per a compatibilitzar l'assistència a classe amb la seua activitat esportiva.

- Possibilitat de faltes d'assistència, fins a un 25 %, a sessions de caràcter obligatori per participació en competicions oficials, que seran justificades mitjançant certificació de la federació autonòmica o espanyola corresponent, quan no siga possible el canvi de grup i elecció d'horari.

- Participació en els plans de tutorització i atenció a esportistes d'elit i personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit que aproven les universitats públiques.

Les universitats fomentaran dins del seu àmbit, la implementació de plans de tutorització i atenció específics per a les persones incloses en les llistes regulades en aquest decret. Així mateix, podran adoptar altres mesures relatives a la possibilitat d'elecció d'avaluació única, flexibilitat sobre els límits de permanència i possibilitat de matriculacions parcials a inici de curs o matrícules semestrals l'inici del segon trimestre.

 

Àmbit laboral

Art. 14. Decreto39/2020.- En l'àmbit de l'Administració de la Generalitat Valenciana i les seues entitats instrumentals, la consideració d'esportista d'elit alta competició o de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana serà considerat com a mèrit avaluable per a l'accés a la convocatòria de places per concurs o per concurs oposició al cos de mestres i professors d'ensenyament secundari en l'especialitat d'Educació Física i als cossos o escales de funcionaris públics i en les categories professionals de personal laboral, quan aquestes places estiguen relacionades amb l'activitat esportiva, en els termes que preveja la corresponent convocatòria.

Quant a la promoció interna del personal funcionari o personal laboral, la consideració d'esportista d'elit alta competició o de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana serà mèrit avaluable per a la provisió de llocs de treball en el cas d'optar a places que tinguen en les relacions de llocs de treball com a àrea funcional o relacional l'esport, sempre que estiga previst així en les bases de la convocatòria.

La Generalitat instrumentarà les mesures perquè les entitats instrumentals de les administracions públiques consideren mèrit avaluable la inclusió en alguna de les llistes regulades en aquest decret en l'accés a places que exigisquen en el seu procés selectiu proves d'aptitud física, en els termes que prevegen les corresponents convocatòries, així com per a aconseguir la compatibilitat de les funcions laborals pròpies del lloc de treball amb la preparació i participació esportiva d'esportistes i personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge.

Així mateix, es podrà eximir els qui estiguen inclosos en la llista d'esportistes d'elit regulada en aquest decret de la realització de les proves físiques en el cas que s'establisquen com a part del procés de selecció en la normativa corresponent, d'acord amb el que es disposa en la convocatòria i sempre que aquestes marquen uns mínims i atorguen la qualificació d'apte o no apte sense una puntuació específica.

Les mesures previstes en els apartats anteriors tindran caràcter indefinit.

L'assistència d'esportistes d'elit a competicions oficials en horari de treball tindrà la consideració de permís retribuït en l'àmbit de l'administració pública valenciana.

Així mateix, l'assistència de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit a competicions oficials tindrà la consideració de llicència retribuïda sempre que es justifique que es tracta d'una o alguna de les competicions que permeten la inclusió en la llista de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit.

Les mesures regulades en aquest article podran ser també aplicades en l'àmbit de l'administració local valenciana i altres institucions públiques dependents d'aquesta.

A fi de promoure l'estabilitat laboral d'esportistes d'elit i personal tècnic, entrenador, arbitral o jutge d'elit, i compatibilitzar la seua preparació tècnic-esportiva amb l'exercici d'un lloc de treball, l'administració de la Generalitat podrà subscriure convenis de col·laboració amb les empreses i entitats corresponents.

 

Convocatoria de beques acadèmic-esportives

Art. 16. Decret 39/2020.- A fi d'afavorir la continuïtat en la formació acadèmica de les persones incloses en la Llista d'esportistes d'elit alta competició, a les quals es refereix l'article 3.3 d'aquest decret i com a incentiu per al desenvolupament d'una formació integral, en consideració als seus resultats esportius i les exigències de la seua preparació, la conselleria competent en esport, convocarà beques acadèmic-esportives destinades a sufragar les despeses ocasionades per la seua formació i premis per resultats esportius.

En la convocatòria de beques i ajudes s'establiran els requisits de les persones esportistes sol·licitants, el procediment i terminis per a la sol·licitud i concessió.

En la convocatòria de beques i ajudes es garantirà l'accés a aquestes a esportistes d'elit d'esport adaptat. En qualsevol cas, es reservarà un mínim del 5 % per a esportistes de modalitat adaptada.

Les beques i ajudes per a esportistes que les administracions públiques valencianes convoquen i concedisquen regularan com a mèrit avaluable la inclusió en la llista d'esportistes d'elit regulada en aquest decret. L'administració esportiva promourà que altres administracions i entitats incloguen aquest mèrit en les seues respectives beques i ajudes.


Altres mesures de protecció i suport

Art. 15. Decret 39/2020.- Les persones incloses en alguna de les llistes regulades en aquest decret gaudiran, a més de les mesures de protecció i suport assenyalades en els articles anteriors, de les següents mesures:

- Participació en els programes de tecnificació i plans especials de preparació que elaboren les federacions esportives en col·laboració amb la conselleria competent en matèria d'esport, en els termes que establisca la normativa de desenvolupament.

- Ús preferent dels serveis dels centres de tecnificació esportiva de la Comunitat Valenciana, en els termes que establisca la normativa de desenvolupament.

- Reducció, en el seu cas en els termes que s'establisquen reglamentàriament, dels preus públics per la utilització de les instal·lacions esportives, centres de medicina esportiva i residències juvenils o esportives públiques valencianes o sostingudes amb fons públics.

- Reducció o exempció, en el seu cas, en els termes establits en la llei, de taxes per les activitats de formació esportiva organitzades per la Generalitat i per la utilització de serveis en centres docents sostinguts amb fons públics que siguen necessaris per a compatibilitzar la seua formació acadèmica amb l'esportiva.

- Qualssevol altres mesures de protecció i suport que la Generalitat puga establir mitjançant convenis o acords amb altres entitats, públiques o privades, per al desenvolupament d'altres aspectes que puguen repercutir en la millora de les seues condicions.