Estructura i organització

Estructura i organització

1. NIVELLS DE FORMACIÓ

Les activitats de formació esportiva per a entrenadors s'estructuren en diversos nivells progressius, i els seus objectius formatius són:

Oferta Parcial del Nivell I (només en àrees del bloc específic):

En el bloc específic, la federació podrà oferir la totalitat de les àrees que figuren en el pla formatiu o realitzar una oferta parcial i que s'haurà d'ajustar a les àrees assenyalades amb este fi en el pla formatiu.

Objectius: Promocionar, fomentar i realitzar la iniciació bàsica de la modalitat o especialitat esportiva, i acompanyar i tutelar als esportistes durant la seua participació en activitats i competicions pròpies de l'esport escolar o federat i d'acord amb la normativa que regula aquestes activitats.

Nivell I:

Objectius: Dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva; organitzar, acompanyar i tutelar als esportistes durant la seua participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell.

Nivell II:

Objectius: Adaptar, dirigir i dinamitzar l'entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l'etapa de tecnificació esportiva; organitzar, acompanyar i tutelar als esportistes durant la seua participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d'aquest nivell; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics a càrrec seu; organitzar activitats, competicions i esdeveniments del nivell d'iniciació esportiva; dissenyar itineraris i conduir esportistes pel medi natural.

Nivell III:

Objectius: Programar i dirigir l'entrenament esportiu orientat cap a l'obtenció i manteniment del rendiment en esportistes i equips; organitzar, tutelar i dirigir la participació d'aquests en competicions d'alt nivell; coordinar la intervenció de tècnics especialistes; programar i coordinar les tasques dels entrenadors i monitors a càrrec seu; organitzar competicions i esdeveniments propis de la iniciació i tecnificació esportiva; dissenyar itineraris d'alta dificultat i conduir persones pels mateixos.

2. ORGANITZACIÓ I CÀRREGA LECTIVA

La formació s'organitza en cada nivell amb la següent estructura i càrrega lectiva:

 • PROVES D'ACCÉS: són proves d'accés específiques o mèrits esportius per a cada modalitat i són d'obligada superació per a integrar-se en els corresponents cursos. Es regula en el Pla Formatiu de la modalitat establit per Resolució del C.S.D.
 • BLOC COMÚ: compost per mòduls transversals de caràcter científic i tècnic general, que són coincidents i obligatoris per a totes les especialitats. L'alumne es podrà matricular de forma completa, parcial per blocs o àrees (en el Nivell I si així ho establix el Pla Formatiu de la modalitat esportiva), sempre que es complisquen els requisits generals i específics d'accés que s'arrepleguen en l'Orde ECD/158/2014.
 • BLOC ESPECÍFIC: conté els mòduls de formació esportiva de caràcter científic i tècnic propis de cada una de les especialitats. Es regula en el Pla Formatiu de la modalitat establit per Resolució del C.S.D. (el PF desenrotlla el requisit específic d'accés, el bloc específic, els períodes de pràctiques i, si és el cas, l'oferta parcial de Nivell I).
 • PERÍODE DE PRÀCTIQUES: es realitzarà en la mateixa modalitat o, si és el cas, especialitat esportiva que es curse i podrà iniciar-se quan l'alumne haja superat la totalitat de les àrees del bloc específic, i es trobe matriculat en el bloc comú del mateix nivell.

Es durà a terme en entitats de titularitat pública o privada, o a través d'associacions esportives legalment constituïdes i inscrites en els corresponents Registres d'associacions Esportives de les comunitats autònomes o Ciutats amb Estatut d'Autonomia i donats d'alta en la corresponent Federació esportiva autonòmica.

Serà supervisat per un tutor de pràctiques, que serà designat, de comú acord entre l'entitat organitzadora de la formació i el propi centre en què es desenrotllen.

El tutor del període de pràctiques serà: entrenador de almenys, un nivell de formació federativa superior i de la mateixa modalitat o especialitat a la de l'alumnat que ha de ser tutelat. En absència dels anteriors, experts que acrediten experiència en l'àmbit laboral o esportiu reconegut per les federacions espanyoles o per les comunitats autònomes, en col·laboració si és el cas, amb la federació esportiva autonòmica.

La realització i superació del període de pràctiques, s'acreditarà amb el certificat de pràctiques que serà expedit per les entitats de titularitat pública o privada, o per les associacions esportives en què s'haja realitzat el període de pràctiques i firmat pel tutor i amb el vistiplau de l'entitat corresponent. La presentació del certificat de pràctiques es durà a terme durant un període màxim de 12 mesos, a partir de la publicació de les notes de les àrees del bloc específic.

Distribució de la CÀRREGA LECTIVA

Bloc Comú

** La distribució de les càrregues lectives dels Blocs Específics vénen desenrotllades en el seu corresponent PLA FORMATIU.

3. CONVOCATÒRIES D'EXAMEN

 • En cada nivell i per a cada àrea, hi haurà dues convocatòries d'examen: una ORDINARIA i una altra que tindrà caràcter EXTRAORDINARI i que es celebrarà dins d'un termini no inferior a trenta dies ni superior a tres mesos, a partir de l'endemà a la data de celebració de l'última sessió d'avaluació de la convocatòria ordinària. Aquest termini podrà modificar-se en el cas de les modalitats i especialitats la part pràctica de les quals es duga a terme en el medi natural.
 • En l'examen corresponent a la convocatòria ordinària podran prendre part la totalitat de l'alumnat matriculat en l'àrea. En l'examen corresponent a la convocatòria extraordinària només podrà prendre part l'alumnat que no haja superat l'àrea en la convocatòria ordinària.

4. COMPENSACIÓ D'ÀREES

Per a les modalitats esportives que es troben en periode transitori, i amb ensenyaments en que s'haja publicat el pla formatiu de l'especialitat.

Els alumnes que cursen aquestes modalitats i acrediten titulacions universitàries o formació professional FINALITZADES relacionades amb l'activitat física i l'esport ABANS d'iniciar el curs en el quel s'han matriculat, poden sol·licitar la convalidació d'àrees del bloc comú davant el Consell Superior d'Esports.

Titulacions:

- Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport o equivalent.
- Mestre especialista en Educació Física o equivalent.
- Diplomat en Educació Física.
- Tècnic Superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives o equivalent.
- Tècnic Superior en condicionament físic.
- Estudis de Tècnic en Conducció d'Activitats Físic-Esportives en el medi natural o equivalent.
- Tècnic en Guia en el medi natural i de temps lliure.

Normativa sobre convalidacions

El procedimient a seguir será la SOL·LICITUD DE L'INTERESSAT a la:

 • Secretaría General del Consell Superior d'Esports (Carrer Martín Fierro, 5 - 28040 - Madrid).
 • Contacte:

       - Telf: 915.896.733
       - Correu electrònic: titulaciones.deportivas@csd.gob.es
       - Oficina virtual del CSD

Adjuntant la següent documentació:

1. Sol·licitud per escrit de la convalidació al CSD (hi ha un model de sol·licitud oficial). En el mateix s'indicarà la relació de matèries/àrees que es pretén convalidar.
2. Fotocòpia compulsada del DNI, (només en cas de no autoritzar al CSD la seua comprovació).
3. Fotocòpia compulsada de la titulació oficial en l'ambit de l'activitat física i de l'esport a convalidar, (només en cas de no autoritzar al CSD la seua comprovació).
4. Document acreditatiu de matricula en centre autoritzat del bloc comú. Aquest document será proporcionat per la Direcció General d'Esport amb la SOL·LICITUD prèvia de l'alumne. Disponible la presentació en línia: Registre Electrònic.

El Ministeri de Cultura i Esport és l'encarregat de resoldre i notificar el procediment a l'interessat. Una vegada notificat, l'interessat haurà de contactar amb la Direcció General d'Esport per a informar sobre el resultat de la convalidació.

Es pot realitzar el tràmit amb dni electrònic o certificat digital a través de l'Oficina virtual CSD.

 

Convalidacions àrea de Inglés tècnic (alumnat de nivell 2 i nivell 3)

 • ¿Com realitze la sol·licitud dirigida al Servei d'Ensenyaments de Règime Especial de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport?

A) Amb dni electrònic o certificat digital a través del registre telemàtic d'entrada.
B) Adjuntant NIF i el original o fotocòpia compulsada del certificat reconegut pel Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Informació: Servei d'Ensenyaments de Règim Especial - sere@gva.es / Telf: 012

5. DIPLOMES

Cada federació esportiva expedirà un diploma individualizat del nivell cursat i de la modalitat esportiva pertinent quan l'alumne haja finalitzat amb qualificació d'apte el bloc comú, bloc específic i el periode de formació pràctica d'acord amb les especificacions establides en l'article 24 de l'Orde ECD/158/2014.

L'esmentat diploma anirà diligenciat per la Direcció General d'Esport, amb el qual es certifica l'autorització de la formació impartida, als efectes del posterior reconeixement per part del ministeri competent en matèria d'educació.

Aquesta certificació tindrà la consideració de document bàsic que garantix la mobilitat de l'alumne.

Per al qui no supere la totalitat de la formació, si aixi ho sol·licita, les federacions hauran de realitzar una certificació de les àrees superades, que serà un reflex de l'expedient de l'alumne, i que serà diligenciat per la Direcció General d'Esport.

El bloc comú, coincidix amb el que s'estableix per a les ensenyaments esportius de règim especial regulades pel Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, i per tant tindrà caràcter d'ensenyament oficial. L'alumnat que ho supere, podrà sol·licitar una CERTIFICACIÓ ACADÈMICA OFICIAL que reflectisca el seu expedient. La sol·licitud s'haurà de realitzar davant el següent centre pùblic:

Centre Integrat Pùblic de Formació Professional de Cheste

 • Direcció: Ctra CV-378, km 0,300, (46380 - Cheste).
 • Telèfon: 962.787.547
 • Correu electrònic: secretaria@fpcheste.com