T'interessa

Organismes

Portals

Requisits d'accés

Requisits d'accés

GENERALS

A. Titulació equivalent al graduat en ESO i BATXILLERAT

B. Prova d'accés per a aquells alumnes que no complisquen el requisit acadèmic:

  • Per a accedir al nivell I, l'alumne ha de realitzar una Prova d'accés al grau mitjà i comptar amb 17 anys complits. Els continguts de la prova per al nivell I prendran com a referència els objectius generals i els vigents currículums de l'ESO.
  • Per a accedir al nivell III, l'alumne ha de realitzar una Prova d'accés al grau superior i comptar amb 19 anys complits. Els continguts de la prova per al nivell III prendran com a referència els objectius generals i els vigents currículums de batxillerat.

Anualment es realitza una convocatòria per la que s'establixen i convoquen les normes per a la seua realització. Aquesta és competència directa de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport - Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

ESPECÍFICS

C. Prova d'accés al Bloc Específic

Per a accedir a les formacions de les modalitats o especialitats esportives els aspirants hauran de superar una prova de caràcter específic o l'acreditació de mèrits esportius que figuren en el PLA FORMATIU, per a cada nivell formatiu, publicat pel Consell Superior d'Esports.

La superació de la prova de caràcter específic i, si escau, l'acreditació dels mèrits esportius, hauran de referir-se únicament a la possessió d'un domini tècnic relacionat amb la modalitat o especialitat esportiva suficient per a cursar amb aprofitament i seguretat el nivell de formació esportiva corresponent.

El pla de formació esportiva de cada modalitat o, si escau, especialitat esportiva, determinarà l'estructura, els continguts i els criteris d'avaluació de les proves de caràcter específic, el perfil dels tècnics evaluadors, així com els mèrits esportius exigits per a l'accés al nivell corresponent i el procediment d'acreditació.

Col·lectius exempts de la prova d'accés al Bloc Específic:

D'acord a l'establit en l'artIcle 12 de la Ordre ECD/158/2014, de 5 de febrer, els qui acrediten la condició d'esportista d'alt nivell o esportista d'alt rendiment que estableix el Reial Decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment i les persones incloses en les llistes d'esportistes d'elit alta competició de la Comunitat Valenciana (Art. 13 - Decret 39/2020, de 20 de març) amb la qualificació vigent, estaran exempts de complir els requisits de caràcter específic per a tenir accés a les formacions esportives en la modalitat o especialitat corresponent.

Accés d'alumnes amb una titulació acadèmica d'un altre país:

  • Tots aquells alumnes que posseïsquen una titulació acadèmica corresponent a un altre país, hauran de sol·licitar prèviament l'homologació o convalidació al sistema educatiu espanyol dels estudis que acrediten.
  • També a través del Centre NARIC Espanya, es pot obtenir informació sobre l'estat d'un procés d'homologació, equivalència, reconeixement o acreditació.
  • A la Comunitat Valenciana l'oficina d'atenció al públic es troba en les Delegacions i Subdelegacions del Govern (Àrea d'Alta Inspecció d'Educació) i allí poden arreplegar-se els impresos i presentar la corresponent sol·licitud.
  • Seus a la Comunitat Valenciana:

     ALACANT. Subdelegació del Govern (Alta Inspecció d'Educació)
     Avinguda  Federico Soto, 11 - (03071- Alacant) - correu@: educacion.alicante@sede.gob.es

     CASTELLÓ. Subdelegació del Govern
     Plaça de María Agustina, 6 - (12071 - Castelló).

     VALÈNCIA. Delegació del Govern (Alta Inspecció d'Educació)
     Carrer Joaquín Ballester, 39 - (46009 - València) - correu@: educacion.valencia@sede.gob.es