T'interessa

Organismes

Portals

Normativa general publicada

Normativa general publicada

  • R. D. 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius règim especial. (BOE de 8.11.2007).
  • Ordre ECD/158/2014, de 5 de febrer, per la qual es regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats de formació esportiva, als quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial Decret 1363/2007, de 24 d'octubre. (BOE de 8.2.2014).
  • R. D. 737/2015, de 31 de juliol, pel qual es modifiquen els annexos que estableixen els requisits de titulació del professorat dels mòduls d'ensenyament esportiu de diversos reials decrets de títols de Tècnic Esportiu. (BOE d'1.8.2015).
  • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE), en el seu capítol VIII estableix els ensenyaments esportius. Aquests ensenyaments esportius tenen com a finalitat preparar l'alumnat per a l'activitat professional en relació amb una modalitat o especialitat esportiva, així com facilitar la seua adaptació a l'evolució del món laboral i esportiu i a la ciutadania activa. (BOE de 4.5.2006).

Període Transitori

Període Transitori