T'interessa

Organismes

Portals

Legislació i normativa valenciana en matèria d'Esport

Legislació i normativa valenciana en matèria d'Esport

Llei 2/2011, de març de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Fisica de la Comunitat Valenciana

La Generalitat ostenta totes les competències que en matèria d'esports té reconegudes la Comunitat Valenciana en virtut de l'Estatut d'Autonomia i que, bàsicament, són les següents:

  • La promoció d'activitats esportives dirigides a tots els sectors de la societat.
  • El suport i tutela a l'associacionisme esportiu com a nucli bàsic de l'esport valencià.
  • La creació d'una infraestructura esportiva adequada per mitjà de la construcció d'una xarxa bàsica d'instal·lacions i equipaments que facilite i incremente la pràctica de l'esport.
  • La màxima representació oficial de l'esport de la Comunitat Valenciana.
  • Amb caràcter general, la Generalitat exercirà les funcions de coordinació de les administracions locals en matèria esportiva.

La Llei 2/2011, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, té com a objectiu promocionar, coordinar i regular l'esport i l'activitat física en l'àmbit de les competències de la Generalitat.

Text consolidat de la Llei 2/2011

DECRET 2/2018, de 12 de gener, del Consell, pel qual es regulen les entitats esportives de la Comunitat Valenciana

Mitjançant aquesta nova regulació es defineixen les línies bàsiques de l'estructura organitzativa de l'esport en la Comunitat Valenciana, conformement al que es disposa en la Llei 2/2011, amb la finalitat de garantir el funcionament democràtic i eficaç de les entitats esportives i facilitar l'accés de tota la ciutadania a la pràctica esportiva. 

L'objectiu és incorporar a la nostra societat unes entitats esportives més democràtiques i igualitàries, que servisquen de *transmisoras de valors a través de l'esport i asseguren que la seua promoció es realitze respectant els principis d'igualtat d'oportunitats, igualtat de gènere i inclusivitat

Enllaç al text del Decret 2/2018

DECRET 86/2020, de 31 de juliol, del Consell, de regulació del Comité d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana

L'article 44 de la Llei 2/2011 va crear el Comité d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana, adscrit a la conselleria competent en esport, com a òrgan de coordinació, programació i promoció de l'activitat i competició esportiva de les universitats, i amb la competència específica de qualificar les competicions esportives oficials d'àmbit universitari de la Comunitat Valenciana. 

En aquest marc, aquest decret té per objecte regular el règim jurídic, la composició i el funcionament del Comité d'Esport Universitari de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de fer possible la seua posada en marxa i el compliment de les seues funcions, i amb l'objectiu de millorar la coordinació interinstitucional mitjançant un llit formal, periòdic i institucionalitzat.

Enllaç al text del Decret 86/2020

DECRET 39/2020, de 20 de març, del Consell, de mesures de suport a esportistes d'elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana

Aquest Decret regula el procediment per al reconeixement i publicació de les Llistes d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana i del personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana.
 

Enllaç al text del Decret 39/2020

DECRET 120/2014, de 18 de juliol, del Consell, pel qual es regula la concessió de la Medalla i Placa de la Generalitat al Mèrit Esportiu

La raó de ser d'aquest Decret ve determinada per la referència que es fa en la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana que estableix com una línia d'actuació de la Generalitat en la seua política esportiva reconéixer i premiar a les persones i entitats que s'hagen distingit en la pràctica, gestió i promoció de l'esport, mitjançant la Medalla i la Placa de la Generalitat al Mèrit Esportiu i aquelles altres distincions que s'establisquen reglamentàriament.

Enllaç al text del Decret 120/2014