Iniciació al rendiment

Iniciació al rendiment

AJUDES A ENTITATS INSCRITES I QUE PARTICIPEN EN EL NIVELL D'INICIACIÓ AL RENDIMENT JOCS ESPORTIUS.

L'objecte de les ajudes és recolzar la participació d'equips esportius en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en el nivell d'iniciació al rendiment, dirigint-se al finançament de les despeses que es generen per quotes de participació, que comprenen les despeses d'inscripció, llicències i arbitratges, durant la corresponent edició dels Jocs Esportius.

Podran sol•licitar aquestes ajudes les entitats públiques o privades que complisquen els requisits següents:
1. Estar legalment constituïda i inscrita en el registre públic corresponent.
2. Estar inscrita i participar en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana amb equips en el nivell d'iniciació al rendiment en les modalitats esportives d'Atletisme, Basquetbol, Handbol, Natació, Rugbi, Triatló i Voleibol, d'acord amb les bases de competició i les establides en la resolució de convocatòria dels dits Jocs.
3. Tots aquells altres requisits que establix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Les sol·licituds es realitzaran exclusivament online.

Bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats participants en el nivell d'iniciació al rendiment en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana

 

CONVOCATÒRIA I IMPRESOS (ENLLAÇ presentació SOL·LICITUD exclusivamente telemàtica)

Finalització termini sol·licituds: 31 GENER 2023

El mitjà de notificació de cadascún dels tràmits d'aquest procediment serà per mitjans electrònics,excepte la notificació de la resolució de concessió, què es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

 

ADJUDICACIÓ

 

MODELS DE JUSTIFICACIÓ

 

JUSTIFICACIÓ (ENLLAÇ Presentació JUSTIFICACIÓ exclusivament telemàtica)

Finalització termini justificació: 30 SETEMBRE 2023