T'interessa

Organismes

Portals

Iniciació al rendiment

Iniciació al rendiment

AJUDES A ENTITATS INSCRITES I QUE PARTICIPEN EN EL NIVELL D'INICIACIÓ AL RENDIMENT JOCS ESPORTIUS.

L'objecte de les ajudes és recolzar la participació d'equips esportius en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en el nivell d'iniciació al rendiment, dirigint-se al finançament de les despeses que es generen per quotes de participació, que comprenen les despeses d'inscripció, llicències i arbitratges, durant la corresponent edició dels Jocs Esportius.

Entitats beneficiàries:
1. Podran sol·licitar aquests subvencions els centres d’ensenyament la titularitat dels quals no siga pública, clubs esportius, associacions o altres entitats legalment constituïdes en el registre públic corresponent i ajuntaments, que estiguen inscrites i participen en els XLII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana amb equips en el nivell d’iniciació al rendiment en les modalitats esportives que s’establisquen en la convocatòria d’aquests Jocs Esportius i d’acord amb les seues bases de competició.
2. Les entitats hauran de complir tots els requisits que establix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La documentació que ho acredite s’ha d’adjuntar en la corresponent sol·licitud de subvenció.

Les sol·licituds es realitzaran exclusivament online.

Bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats participants en el nivell d'iniciació al rendiment en els Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana

 

CONVOCATÒRIA I IMPRESOS (ENLLAÇ presentació SOL·LICITUD exclusivament telemàtica)

Finalització termini sol·licituds: 31 - GENER - 2024

El mitjà de notificació de cadascun dels tràmits d'aquest procediment serà per mitjans electrònics, excepte la notificació de la resolució de concessió, què es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

 

ADJUDICACIÓ

  • Publicació en el DOGV

 

MODELS DE JUSTIFICACIÓ

  • Model de certificat federació justificació quotes participació abonades
  • Model de certificat entitat finançament activitat

 

JUSTIFICACIÓ (ENLLAÇ Presentació JUSTIFICACIÓ exclusivament telemàtica)

Finalització termini justificació: 30 - SETEMBRE - 2024