T'interessa

Organismes

Portals

INTEGRACIÓ DELS COL·LECTIUS DE LA DIVERSITAT A TRAVÉS DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

INTEGRACIÓ DELS COL·LECTIUS DE LA DIVERSITAT A TRAVÉS DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

La Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana, estableix en el seu article 2: «El dret de tots els ciutadans i ciutadanes a practicar, conéixer i participar en l'esport i en l'activitat física en igualtat de condicions i sense cap discriminació» i «l'adaptació de l'esport i l'activitat física a les necessitats i expectatives dels ciutadans, atenent la seua diversitat».
 
Així mateix, l'esmentada llei estableix en el seu article 3 com a línies generals d'actuació de la Generalitat, «Promocionar l'esport per a tots i diversificar les accions i programes esportius en atenció a tots els sectors i àmbits socials, creant hàbits de vida saludables i millorant la qualitat de vida, el benestar i les relacions socials i familiars», «Atendre preferentment l'esport i a l'activitat física dirigit als col·lectius amb especials necessitats de protecció», «Fomentar l'esport i l'activitat física de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial i de tots aquells altres col·lectius que precisen d'especial atenció» i «Fomentar les accions per a la inclusió de les persones immigrants en les activitats esportives, des d'una perspectiva de respecte a la diversitat cultural, amb la finalitat de facilitar la seua integració, el coneixement i el respecte mutu amb el seu entorn de convivència».
 
L'objectiu d'aquestes subvencions, destinades a entitats esportives sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana, és realitzar programes que promocionen la integració dels col·lectius de la diversitat a través de l'activitat física i l'esport, excloent-ne la participació en competicions oficials.
 
Segons la Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana, es consideren entitats esportives sense ànim de lucre els clubs esportius, federacions esportives, grups de recreació esportiva, agrupacions de recreació esportiva i les associacions de federacions esportives, així com les entitats sense ànim de lucre amb seccions esportives o seccions de recreació esportiva legalment constituïdes.