Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid

 

  • ORDRE 1624/2012, de 26 de juliol,per la qual es nomena els Vocals i al Secretari del Consell d'Arxius de la Comunitat de Madrid (BOCM n.190, 10-08-2012)
  • ORDRE de 10 de juliol de 2012 per la qual es constitueix la Junta d'Expurgo de la Documentació Judicial de la Comunitat de Madrid. (BOCM n.190, 20-07-2012)
  • DECRET 217/2003, de 16 d'octubre, del Consell de Govern, pel qual s'aprova el Reglament de composició, organització i funcionament del Consell d'Arxius de la Comunitat de Madrid (BOCM n.258, 29-10-2003)
  • LLEI 4/1993, de 21 d'abril, d'Arxius i Patrimoni Documental de la Comunitat de Madrid. (BOCM, 30-04-1993; BOE, 10-06-1993)