Servei d'Arxius

Servei d'Arxius

DADES D'INTERÉS

 • Noemi Galán Serrano 
  Cap del Servei d'Arxius 
  Extensió: 74105 Tel.: 96 387 41 05
  galan_noe@gva.es
 • Mª Angeles Aznar Márquez 
  Cap de secció d'Arxius 
  Extensió: 74060 Tel.: 96 387 40 60
  aznar_marmar@gva.es
 • Servei d'Arxius                                                             
  servici_arxius@gva.es

 

REFERÈNCIA LEGAL NORMATIVA

El Servei d'Arxius es crea per Decret de 3 de desembre de 1982 pel que s'estableix l'estructura i el règim intern de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOCV 21.12.1982). Per aquest decret es crea, dins de la Direcció General de Promoció Cultural, una Subdirecció General d'Arxius i Museus de què dependrà el Servei d'Arxius.

En l'actualitat, en el Decret 186/2023, de 17 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport, (DOGV núm. 9707 de 19.10.2023) s'estableix que la Direcció General de Cultura  assumeix les competències en matèria de manteniment, custòdia, exhibició, investigació i digitalització de tots els arxius de la Generalitat, de l'Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana, de l'Arxiu del Regne i de la resta d'arxius de titularitat estatal gestionats per la Conselleria. I dependrà funcionalment de la Direcció General el personal de l'administració de la Generalitat que realitza les competències d'arxiu.

En el que respecta al Servei d'Arxius i segons l'Ordre 9/2021, de 7 de maig, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, de desenvolupament del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV del 11/05/2021) s'estableix que el Servei d'Arxius pertany a la Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques, que depén de la Direcció General de Cultura i Patrimoni.

Així mateix en el punt 4 de l'art. 23 d'aquest decret s'estableixen les funcions assignades aquest servei:

• L'elaboració d'informes, suport tècnic, supervisió tècnica de projectes, difusió, inspecció i avaluació sobre la prestació dels serveis d'arxiu.

• La gestió de les ajudes que des de la Generalitat es destinen al sistema d'arxiu.

• L'impuls i gestió del registre dels béns pertanyents al patrimoni documental valencià, inclosos o no en els centres d'arxiu del sistema, i incorporació d'elements importants per mitjà de còpia en qualsevol suport material.

• El suport tècnic al Consell Assessor d'Arxius i la resta d'òrgans col·legiats adscrits a la Conselleria en matèria d'arxius.

• L'exercici de les funcions de coordinació, manteniment, custòdia, exhibició, investigació i digitalització de tots els arxius de la Generalitat i l'Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana. A més, de l'Arxiu del Regne, de l'Arxiu Històric d'Alacant, de l'Arxiu Històric d'Orihuela i de l'Arxiu Històric de Castelló, en el marc dels convenis de gestió subscrits entre l'Estat i la Generalitat.

• Totes les funcions que corresponguen o se li encomanen relatives a arxius.