Plans de control

Plans de control

El Pla Anual d'Actuacions de Control (PAAC) de la Direcció General de Cultura i Patrimoni és la programació de les actuacions de control a realitzar pel Servei d'Arxius en el marc de les responsabilitats adquirides en la gestió de les subvencions.

L'objectiu general del PAAC és verificar el compliment de la normativa vigent en matèria de subvencions.

El Pla vol contribuir a la millora de l'eficàcia, eficiència, economia i oportunitat de la despesa, i també a la millora del rendiment o utilitat del pressupost públic.

 

Pla de Control 2021

  • RESOLUCIÓ pla de control a la línia de subvencions destinades a la digitalització i restauració de documentació de memòria historica i la millora d'instal·lacions dels arxius municpales de la Comunitat Valenciana, concedides en 2021.
  • RESOLUCIÓ pla de control a la línia de subvencions destinades a mancomunitats que presten serveis mancomunats d'arxiu a la Comunitat Valenciana, concedides en 2021.
  • RESOLUCIÓ pla de control a la línia de subvencions destinades a les beques per a la realització de pràctiques professionals en l'àmbit de les biblioteques i arxius gestionats per la Generalitat, concedides en 2021.

Pla de Control 2022

  • RESOLUCIÓ pla de control a la línia de subvencions destinades a la digitalització i restauració de documentació de memòria historica i la millora d'instal·lacions dels arxius municpales de la Comunitat Valenciana, concedides en 2022.
  • RESOLUCIÓ pla de control a la línia de subvencions destinades a mancomunitats que presten serveis mancomunats d'arxiu a la Comunitat Valenciana, concedides en 2022.
  • RESOLUCIÓ pla de control a la línia de subvencions destinades a les beques per a la realització de pràctiques professionals en l'àmbit de les biblioteques i arxius gestionats per la Generalitat, concedides en 2022.
  • RESOLUCIÓ pla de control del conveni de col·laboració entre la Generalitat i l’Associació d’arxivers i gestors de documents valencians per a la realització d’activitats de suport als serveis d’arxiu municipals.

Pla de Control 2023

  • RESOLUCIÓ pla de control a la línia de subvencions destinades a la digitalització i restauració de documentació de memòria historica i la millora d'instal·lacions dels arxius municpales de la Comunitat Valenciana, concedides en 2023.
  • RESOLUCIÓ pla de control per a l’aprovació del pla de control de la subvenció directa a l'associació d'arxivers i gestors de documents valencians per a l'exercici 2023.
  • RESOLUCIÓ pla de control a la línia de subvencions destinades a mancomunitats que presten serveis mancomunats d'arxiu a la Comunitat Valenciana, concedides en 2023.