LEGISLACIÓ ESTATAL

LEGISLACIÓ ESTATAL

1- Administració electrònica:

 • Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics. (BOE n.77, 31-03-2021)
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. (BOE n.294, 06-12-2018)
 • Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica. (BOE n.25, 29-01-2010)
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics. (BOE n.150, 23-06-2007)
 • Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. (BOE n.304, 20-12-2003)
 • Reial decret llei 14/1999, de 17 de setembre sobre Signatura Electrònica. (BOE n.224, 18-09-1999)

2- Legislació general:

 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. (BOE n.236, 02-10-2015)
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. (BOE n.236, 02-10-2015)
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. (BOE n.295, 10-12-2013)
 • Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l'àmbit del sector públic estatal. (BOE n.269, 08-11-2011)
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE n.276, 18-11-2003)

3- Legislació general sobre arxius:

 • Reial decret 880/2021, d'11 d'octubre, pel qual es crea l'Arxiu Històric dels Moviments Socials. (BOE n. 244, 12-10-2021
 • Reial decret 836/2017, de 8 de setembre, pel qual es crea l'Arxiu Històric de la Noblesa. (BOE n. 229, 22-09-2017
 • Reial decret 1674/2011, de 18 de novembre, pel qual es crea l'Arxiu General i Històric de Defensa. (BOE n.279, 19-11-2011)
 • Reial decret 1517/2009, de 2 d'octubre, pel qual es crea el Patronat de l'Arxiu General de Simancas. (BOE n.266, 04-11-2009
 • Reial decret 697/2007, d'1 de juny, pel qual es crea el Centre Documental de la Memòria Històrica (BOE n.143, 15-06-2007)
 • Reial decret 1267/2006, de 8 de novembre, pel qual es crea el Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó. (BOE n.268, 09-11-2006)
 • Reial decret 1266/2006, de 8 de novembre, pel qual es deroga el Reial decret 1969/1999, de 23 de desembre, pel qual es regula l'expedició de la targeta nacional d'investigador per a la consulta en els arxius de titularitat estatal i en els adherits al sistema arxivístic espanyol, quant als arxius de titularitat estatal dependents del Ministeri de Cultura (BOE n.284, 28-11-2006)
 • Llei 21/2005, de 17 de novembre, de restitució a la Generalitat de Catalunya dels documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil custodiats en l'Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola i de creació del Centre Documental de la Memòria Històrica (BOE n.276, 18-11-2005)
 • Reial decret 760/2005, de 24 de juny, pel qual es crea el Patronat de l'Arxiu General d'Índies (BOE n.151, 25-06-2005)
 • Reial decret 111/1986, de 10 de gener, de desenvolupament parcial de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol (BOE n.24, 28-01-1986)
 • Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol (BOE n.155, 29-06-1985)
 • Ordre de 7 d'agost de 1978 sobre estructuració del Centre d'Informació Documental. (BOE n. 204, 26-08-1978)
 • Decret 914/1969, de 8 de maig, de creació de l'Arxiu General de l'Administració civil. (BOE n.125, 26-05-1969)

4- Sistema arxivístic:

 • Reial decret 1708/2011, de 18 de novembre, pel qual s'estableix el Sistema Espanyol d'Arxius i es regula el Sistema d'Arxius de l'Administració General de l'Estat i dels seus Organismes Públics i el seu règim d'accés. (BOE n.284, 25-11-2011)
 • Ordre JUS/2935/2009, de 26 d'octubre, per la qual es crea la Comissió Qualificadora de Documents Administratius del Ministeri de Justícia i dels seus organismes públics (BOE n.265, 03-11-2009)
 • Reial decret 1401/2007, de 29 d'octubre, pel qual es regula la composició, funcionament i competències de la Comissió Superior Qualificadora de Documents Administratius. (BOE n.267, 07-11-2007).
 • Ordre CUL/1524/2007, de 25 de maig, per la qual es crea la Comissió de Normes Espanyoles de Descripció Arxivística (BOE n.131, 01-06-2007)
 • Ordre CUL/1014/2007, de 30 de març, per la qual es constitueix la Comissió Espanyola sobre la digitalització i l'accessibilitat en línia del material cultural i la conservació digital. (BOE n.93, 18-04-2007)
 • Ordre JUS/1926/2006, de 15 de juny, per la qual s'aproven les normes i els models de relacions documentals que regulen la remissió de documentació jurídica als diferents arxius judicials en les Comunitats Autònomes sense traspassos rebuts del Ministeri de Justícia (BOE n.145, 19-06-2006)
 • Reial decret 937/2003, de 18 de juliol, de modernització dels arxius judicials (BOE n.181, 30-07-2003)
 • Reial decret 1164/2002, de 8 de novembre, pel qual es regula la conservació del patrimoni documental amb valor històric, el control de l'eliminació d'altres documents de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics i la conservació de documents administratius en suport diferent a l'original (BOE n. 274, 15-11-2002)
 • Reial decret 139/2000, de 4 de febrer, pel qual es regula la composició, funcionament i competències de la Comissió Superior Qualificadora de Documents Administratius (BOE n.36, 11-02-2000)
 • Ordre de 20 de setembre de 1999, sobre composició de la Junta Superior d'Arxius (BOE n. 240, 07-10-1999)
 • Reial decret 2598/1998, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Arxius Militars (BOE n.303, 19-12-1998)