LEGISLACIÓ VALENCIANA

LEGISLACIÓ VALENCIANA

1- Administració electrònica:

 • Ordre 1/2018, de 27 de desembre, conjunta, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova la política de gestió de documents electrònics de la Generalitat. (DOGV n.8467, 18-01-2019)
 • Decret 66/2012, de 27 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix la política de seguretat de la informació de la Generalitat (DOCV n.6764, 30-04-2012)
 • Llei 3/2010, de 5 de maig, de la Generalitat, d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana (DOCV n.6262, 07-05-2010)  

2- Legislació general sobre arxius:

 • Decret de 50/2018, de 27 d'abril, del Consell, pel qual es regula la gestió documental, l'organització i el funcionament dels arxius de la Generalitat. (DOGV n.8288, 07-05-2018)
 • Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV n.5449, 13-02-2007)
 • Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d'Arxius (DOGV n.5029, 16-06-2005)
 • Modificació de la LLEI 3/2005, de 15 de juny, d'Arxius, inclosa en la LLEI 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, per la qual l'Arxiu de la Generalitat passa a denominar-se Arxiu Històric de la Comunitat Valenciana (DOCV n.6175, 30-12-2009)
 • Llei 7/2004, de 19 d'octubre, de la Generalitat, de Modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV n.4867, 21-10-2004)
 • Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià (DOGV n.3267, 18-6-1998)
 • Decret 57/1984, de creació de l'Arxiu Central de la Generalitat Valenciana (DOGV n. 168, 8-6-1984)

3.- Sistema arxivístic:

 • Resolució de 30 d'octubre de 2012, de la consellera de Turisme, Cultura i Esport, per la qual es crea la Comissió de Valoració Documental per als municipis de la Comunitat Valenciana, dependent de la Junta Qualificadora de Documents Administratius, i s'estableix la seua composició. (DOGV n.6007, 21-11-2012)
 • Ordre 3/2011, de 15 de març, de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual s'aprova el Reglament de Composició, Organització i Funcionament del Consell Assessor d'Arxius de la Comunitat Valenciana (DOCV n.6492, 31-03-2011)
 • Acord de la Mesa de les Corts pel qual s'aprova la Norma sobre valoració i selecció dels documents de les Corts Valencianes (BOC n.300, 31-03-2011).
 • Decret 61/2006, de 12 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Funcionament de la Junta d'Expurgo de Documents Judicials i es crea el Fons Històric Judicial de la Comunitat Valenciana (DOGV n.5259, 16-05-2006).
 • Decret 189/2005, de 2 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la Junta Qualificadora de Documents Administratius i el procediment de valoració, conservació i eliminació del patrimoni documental dels arxius públics (DOGV n.5150, 07-12-2005
 • Ordre de 14 de juny de 1984, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es crea el Consell Assessor d'Arxius (DOGV n.177, 12-7-1984)

4.- Simplificació administrativa:

 • Decret 53/2024, de 13 de maig, del Consell, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental per a la Transformació Digital i Simplificació Administrativa a la Comunitat Valenciana (CITSA) (DOGV 9849, 15-05-2024)