Canarias

Canarias

 

 • ORDRE de 24 de juliol de 2012, per la qual s'aprova el Quadre de Classificació Funcional del Sistema de gestió documental i arxius de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries. (BOC n.148, 30-07-2012)
 • DECRET 45/2013 de 18 d'abril, pel qual es crea la Junta d'Expurgo de Documents Judicials de Canàries (BOC n.80, 26-04-2013)
 • ORDRE de 20 de maig de 2009, per la qual es regula la generació i arxiu de documents administratius electrònics en els procediments tramitats mitjançant el Programa Medi Ambient i Territori Electrònic (MAYTE) (BOC n.103, 01-06-2009)
 • Inspecció General de Serveis.- Resolució de 20 de novembre de 2007, per la qual es publica el Protocol per a la coordinació del procediment d'identificació, valoració, expurgue i eliminació de sèries documentals específiques (BOC n.238, 28-11-2007)
 • ORDRE de 19 d'abril de 2007, per la qual es regula la generació i arxiu de documents electrònics a partir de documents en suport paper per l'Administració Tributària Canària (BOC n.94, 10-05-2007)
 • ORDRE de 19 d'abril de 2007, per la qual es regula la generació i arxiu de documents electrònics a través dels aplicatius del sistema M@gin (BOC n.94, 10-05-2007)
 • DECRET 160/2006, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament del Sistema de gestió documental i organització dels arxius dependents de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries (BOC n.223, 16-11-2006)
 • ORDRE de 5 d'agost de 2004, per la qual s'aproven les normes d'organització i funcionament dels arxius d'aquesta Conselleria (BOC n.166, 27-08-2004)
 • DECRET 49/2004, de 23 de març, del President, pel qual es regula l'organització i el funcionament dels arxius de la Presidència del Govern (BOC n.64, 01-04-2004)
 • DECRET 76/2003, de 12 de maig, pel qual s'aprova el Reglament del sistema de gestió documental i organització dels arxius de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries (BOC n.98, 23-05-2003)
 • LLEI 11/ 2002, de 21 de novembre, de modificació de la Llei 4/1999, de 15 de març, de Patrimoni Històric de Canàries (BOC n.157, 27-11-2002)
 • DECRET 378/1999, de 8 de juliol, que regula l'organització i el funcionament dels arxius de la Presidència del Govern (BOC n.96, 20-07-1999)
 • LLEI 4/1999, de 15 de març, del patrimoni històric de Canàries (BOE n.85, 09-04-1999)
 • LLEI 3/1990, de 22 de febrer, de Patrimoni Documental i Arxius de Canàries. (BOC, 02-03-1990; BOE, 17-04-1990)