CENS DEL PATRIMONI DOCUMENTAL VALENCIÀ

CENS DEL PATRIMONI DOCUMENTAL VALENCIÀ

Des de l'any 2002 la Conselleria de Cultura col·labora amb el Ministeri de Cultura en l'elaboració del seu Cens-guia d'arxius.

En 2006, el Servici d'arxius, en un desig per complir amb la legislació vigent, comença a elaborar el Cens del Patrimoni Documental Valencià. Segons establix l'article 78.1 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, "La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en col·laboració amb les altres administracions públiques, elaborarà el Cens del Patrimoni Documental Valencià (...) a l'efecte del qual podrà demanar dels titulars de drets sobre els béns que ho integren l'examen dels mateixos i les informacions pertinents". Amb posterioritat, en l'article 9.f) de la Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d'Arxius, s'establix que serà l'òrgan directiu del Sistema Arxivístic Valencià el que s'encarregue de l'elaboració del dit cens, "que comprendrà la informació bàsica sobre els fons i col·leccions de documents del patrimoni documental valencià, així com de les instal·lacions dels arxius".

Dins d'este marc legal, des del Servici d'Arxius, dependent de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques, s'ha posat en marxa la creació del Cens del Patrimoni Documental Valencià, com una de les mesures que es pretenen dur a terme dins del gran projecte que és el SAVEX (Sistema Arxivístic Valencià en Xarxa) que té com un dels seus principals objectius la modernització de l'administració i dels arxius valencians.

La tasca d'elaborar un instrument que cense tots els arxius de la Comunitat Valenciana, obliga a unir esforços i a establir una col·laboració fluida i eficaç entre totes les administracions públiques. En esta línia, des del Servici d'Arxius de la Conselleria de Cultura i Esport, s'ha començat a sol·licitar i demanar informació dels Arxius Municipals, enviant-los un formulari a través del correu-e. Un altre dels procediments utilitzats per a demanar informació, ha sigut incloure el formulari en totes les convocatòries d'ajuda per a Arxius Municipals. Així mateix, per a fer-ho més accessible, s'ha posat un enllaç al formulari en esta web. Per a facilitar-vos l'omplit, hem inclòs, a més, una xicoteta ajuda.

És molt important que la informació que incloguen en el formulari, siga actual i veraç.