banner OPAC

Junta Qualificadora de documents administratius

Junta Qualificadora de documents administratius

L'Administració Pública en els nostres dies genera una massa documental creixent, la qual, passada la seua vigència administrativa, no cal ni convé conservar en la seua totalitat. Per això, la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, del Patrimoni Cultural Valencià, preveu, en l'article 84, que una vegada haja passat el període de vigència administrativa, els organismes que han produït o rebut la dita documentació puguen eliminar-la, prèvia valoració, a fi de conservar permanentment només aquells documents que tinguen interés per a la informació i la investigació, o bé siguen de conservació obligada segons la Llei, perquè afecten interessos de la pròpia Administració o de terceres persones.

Per a això, en l'article 85 es crea la Junta Qualificadora de Documents Administratius. Posteriorment, la Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d'Arxius, en l'article 11, establix la composició i les funcions principals de l'esmentada Junta Qualificadora de Documents Administratius.

Partint d'aquests principis generals i de la normativa aprovada, es crea el Decret 189/2005, de 2 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la Junta Qualificadora de Documents Administratius i el procediment de valoració, conservació i eliminació del patrimoni documental dels arxius públics (DOGV 5150 07.12.2005) i els objectius del qual son, essencialment, dos: en primer lloc, establir els normes de funcionament de la Junta Qualificadora de Documents Administratius, amb la finalitat de solucionar els necessitats peremptòries de valoració, conservació i eliminació, si és el cas, que planteja la documentació dels arxius dels Administracions publiques de la Comunitat Valenciana; en segon lloc, establir els bases perquè els diferents organismes i entitats, per mitjà dels Comissions de Valoració Documental, elaboren i presenten els taules de valoració documental, amb la finalitat de facilitar els treballs i els estudis previs de valoració dels sèries documentals per part de la Junta Qualificadora de Documents Administratius, a fi que aquesta puga emetre els seus dictàmens i, posteriorment, és puguen aprovar els taules de valoració documental per Resolució de la Conselleria competent, objectiu final de la present normativa.