Principado de Asturias

Principado de Asturias

  • DECRET 90/2013, de 30 d'octubre, pel qual es crea la Junta d'Expurgo de Documents Judicials del Principat d'Astúries, es determina la seua organització, composició i funcionament i es crea el Fons Documental Històric d'Institucions Judicials del Principat d'Astúries
  • DECRET 33/2005, de 28 d'abril, pel qual es crea i regula l'Arxiu Històric d'Astúries (BOPA 28-VI-1996)
  • LLEI 1/2001, de 6 de març, del Patrimoni Cultural del Principat d'Astúries (BOPA n.75, 30-03-2001)
  • RESOLUCION de 3 de març de 1999, de la Conselleria de Cooperació, per la qual es desenvolupa el Decret 21/96, de 6 de juny regulador del sistema d'arxius administratius del Principat d'Astúries (BOPA 24-III-1999)
  • DECRET 21/96, de 6 de juny, pel qual es regula l'organització i funcionament del sistema d'arxius administratius del Principat d'Astúries (BOPA, 28-VI-1996)
  • RESOLUCION de 7 de març de 1988, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, per la qual s'aproven les normes estadístiques i de remissió d'informació d'Arxius i Museus (BOPA 04-VI-1988)