PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

Els arxius proporcionen a la societat un triple servici de gran importància:

  • són primordials per al funcionament i l'eficàcia de totes les organitzacions
  • garantixen la correcta organització i conservació del patrimoni documental
  • asseguren la protecció dels interessos i drets dels ciutadans.


Tots aquests aspectes són arreplegats en la legislació arxivística valenciana vigent, la qual, al seu torn, insta les institucions a la difusió del patrimoni cultural i documental ja que la considera el mitjà més eficaç per a assegurar la col·laboració social en la protecció i la conservació dels arxius.

Per tot això, el Servici d'Arxius de la Direcció General de Cultura i Patrimoni considera oportuna la difusió, per mitjà d'Internet, de diversos instruments de descripció d'arxius valencians.

En concret, es tracta tant d 'instruments ja publicats per la Generalitat (en les sèries «Arxius Valencians» i «Organització i Conservació del Patrimoni Documental Valencià»), com d'uns altres d'inèdits que són fruit de diversos treballs arxivístics duts a terme per aquest Servici al llarg de la seua història.

Atesa l'antiguitat d'aquestes publicacions, és possible que alguns centres d'arxivament hagen realitzat posteriorment actualitzacions dels esmentats instruments de descripció.