Cataluña

Cataluña

 

 • DECRET 117/1990, de 3 maig 1990. Sobre avaluació i selecció de documentació de l'Administració pública de Catalunya (DOGC n.1297, 25-05-1990)
 • DECRET 183/2008, de 9 de setembre, de la Generalitat de Catalunya. Procediment per a la restitució a les persones físiques o jurídiques de caràcter privat dels documents confiscats amb motiu de la Guerra Civil (DOGC n.5216, 16-09-2008)
 • DECRET 75/2009, de 12 de maig. Garantia de la Generalitat de Catalunya per a obres d'interés cultural rellevant (DOGC n.5380, 15-05-2009)
 • DECRET 190/2009, de 9 de desembre. Regula requisits d'arxius del Sistema d'Arxius de Catalunya, del procediment d'integració i del Registre d'Arxius de Catalunya (DOGC n.5524, 11-12-2009)
 • ORDRE d'11 de juliol de 2007, sobre grups de treball en matèria d'arxius (DOGC n. 4935, de 27-07-2007)
 • ORDRE de 25 d'octubre de 1995, per la qual es determinen les condicions de descripció i conservació dels documents audiovisuals dels Achivos de la Generalitat de Catalunya (DOGC n.2126, 10-11-1995)
 • DECRET 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics en l'Administració de la Generalitat (DOGC n.70, 11-04-2003)
 • DECRET 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i selecció de documents (DOGC n.5056, 25-01-2008)
 • ORDRE CMC/270/2007, d'11 de juliol de 2007, sobre grups de treball en matèria d'arxivística (DOGC n.4935, 27-07-2007)
 • DECRET 52/2006, de 28 de març, sobre la composició i el funcionament del Consell Nacional d'Arxius (DOGC n.4604, 30-03-2006)
 • Llei 5/2002, de 19 d'abril de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.
 • Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents (DOGC n.3437, 24-07-2001)
 • Decret 76/1996, de 5 de març, pel qual es regula el sistema general de gestió de la documentació administrativa i l'organització dels arxius de la Generalitat de Catalunya.
 • Ordre, de 25 d'octubre de 1995, per la qual es fixen les condicions de descripció i conservació de documents audiovisuals dels arxius de la Generalitat de Catalunya. (DOGC, 10-11-1995)
 • Decret 2/1995, de 10 de gener, de reestructuració de l'Arxiu Nacional de Catalunya (DOGC, 27-01-1995)
 • DECRET 277/1994, de 14 d'octubre, pel qual s'estableixen els òrgans de l'administració de la Generalitat de Catalunya amb competències per expedir còpies autèntiques de documents i certificacions sobre aquests (DOGC n.1966, 31-10-1994)
 • Llei 9 /1193, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC n.1807, 11-10-1993)
 • Decret 110/1988, de 5 de maig, pel qual es regula l'Organització de la Xarxa d'Arxius Històrics Comarcals. (DOGC, 25-05-1988)
 • Llei 6/1985, de 26 d'abril, d'arxius (DOGC, 10-05-1985; C.E. en DOGC, 02-08-1985; BOE, 01-08-1985, modificada per la Llei 8/1989, de 5 de juny; DOGC, 09-06-1989; BOE, 28-06-1989)
 • DECRET 61/1982, de 22 de gener, que regula la Inspecció General d'Arxius i la Inspecció General de Biblioteques (DOGC n.216/1982, 21-04-1982)