Com donar-se d´alta en SAVEX?

Com donar-se d´alta en SAVEX?

El procedimiento para darse de alta en SAVEX como personal archivero implica dos fases: 

En primer lloc, serà necessari donar d'alta a aquelles institucions o organismes públics o privats que desitgen que els seus arxius siguen inclosos en el SAVEX. Per a això, hauran de remetre un document signat pel responsable d'aquesta institució o organisme al correu electrònic del servei. Aquest document haurà d'incloure:

    -Nom oficial de l'arxiu.
    -Perfil de l'arxiu (indicar el tipus d'arxiu: municipal, històric, oficina de gestió…)
    -Dades de contacte de l'arxiu (adreça física, telèfon, correu electrònic, persona de contacte)
    -Personal amb el qual està dotat l'arxiu (relació de llocs de treball i, si és el cas, denominació i classificació). En el cas d'arxius públics, s'ha d'indicar també la seua relació laboral amb l'organisme del qual depenen.

Una vegada donat d'alta l'arxiu, s'emet un escrit de la Direcció General comunicant l'alta de l'arxiu en SAVEX.     

En segon lloc, quan ja es tinga constància que l'arxiu esta donat d'alta, s'haurà de remetre al correu electrònic:
-    El formulari d'alta (un per usuari) sense signar, de les persones que vagen a usar l'aplicació. 

Una vegada rebut, des del Servei d'Arxius, s'iniciarà el procés de signatura a través de l'aplicació PORTAFIRMES. Quan s'haja fet efectiva l'alta, se'ls comunicarà les seues contrasenyes, se li enviarà els manuals i el contacte per a les possibles incidències tècniques o de consulta que puguen sorgir.