Enviament d'incidència tècnica

Web Form Ampliado

Formulari d'enviament

(Grandària màxima del total dels fitxers adjuntats: 15MB)
No hi ha fitxers seleccionats
Prova de verificació
 

Tractament de dades

Tractament de dades

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport és responsable del tractament de les dades personals que ens facilita en aquest formulari, i les tractarà en l'acompliment de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Les persones interessades poden exercitar els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament i no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, així com presentar reclamació davant l'AEPD o, prèviament i de manera voluntària, davant el Delegat de Protecció de Dades. Pot obtindre informació detallada en el registre de tractament de dades de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a través del següent enllaç.