Arxius

COMISSIÓ DE VALORACIÓ DOCUMENTAL PER A MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

COMISSIÓ DE VALORACIÓ DOCUMENTAL PER A MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Aquesta comissió va ser creada per Resolució de 12 de juny de 2008, de la conselleria de Cultura i Esport, com a òrgan col·legiat de caràcter tècnic dependent de la Junta Qualificadora de Documents Administratius sense perjuí que els municipis de la Comunitat Valenciana als quals fa referència l'article 13.4  del decret 189/2005 creen en el futur les seues pròpies comissions de valoració documental.

Vista l'experiència en el funcionament de la referida comissió i de la Junta Qualificadora de Documents Administratius, es va considerar necessari dictar esta nova Resolució de 30 d'octubre de 2012, de la conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la qual es crea la Comissió de Valoració Documental per als municipis de la Comunitat Valenciana, depenent de la Junta Qualificadora de Documents Administratius, que anul·la l'anterior, per a constituir una comissió més coincident amb les actuals necessitats arxivístiques dels municipis de la Comunitat Valenciana

La Comissió de Valoració Documental per a municipis de la Comunitat Valenciana té com a funció la de canalitzar a través seu la presentació a la Junta Qualificadora de Documents Administratius de taules de valoració de documentació municipal per part dels municipis de la Comunitat Valenciana que no disposen de comissio de valoració documental pròpia.

Està formada pel president, el secretari i tres vocals, però, a més, podrà convocar els assessors en qüestions jurídiques, administratives, tècniques i històriques que crega convenient, amb veu però sense vot, d'acord amb les sèries documentals que es  vagen a valorar.