Arxius

Comissions de valoració

Comissions de valoració

Les comissions de valoració documental són òrgans col·legiats de caràcter tècnic la funció de les quals és l'elaboració de les propostes de taules de valoració documental referents a la documentació generada o reunida en l'exercici de les funcions que tinguen encomanades per a presentar-les a la JQDA. Aquestes comissions estaran formades per un màxim de cinc membres triats entre el personal que exercisca les seues funcions en les unitats administratives corresponents i, obligatòriament, un d'aquests membres haurà de ser un arxiver.