Arxius

COMISSIÓ DE VALORACIÓ DOCUMENTAL PER A LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

COMISSIÓ DE VALORACIÓ DOCUMENTAL PER A LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Aquesta comissió va ser creada per Resolució d'1 de febrer de 2022, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, com a òrgan col·legiat de caràcter tècnic dependent de la Junta Qualificadora de Documents Administratius sense perjudici que les universitats públiques de la Comunitat Valenciana a les quals fa referència l'article 13.4 del Decret 189/2005 creen en el futur les seues pròpies comissions de valoració documental.

La Comissió de Valoració Documental per a les Universitats Públiques de la Comunitat Valenciana té com a funció canalitzar a través seu la presentació a la Junta Qualificadora de Documents Administratius les taules de valoració de documentació universitària per part  de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. La dita comissió podrà elaborar les propostes de valoració per iniciativa pròpia o a instàncies de les esmentades universitats responsables de les sèries documentals.

Està formada pel president/a, el secretari/ària i tres vocals, però, a més, podrà convocar els assessors en qüestions jurídiques, administratives, tècniques i històriques que crega convenient, amb veu però sense vot, d'acord amb les sèries documentals que s’hagen de valorar de conformitat amb el que es disposa en l’article 13.3 del Decret 189/2005, de 2 de desembre, del Consell.