Arxius

Normes de treball

Normes de treball

 • Primera

Quan una comissió de Valoració Documental comence a elaborar una proposta de taula de valoració documental, ho haurà de comunicar immediatament a la Secretaria de la JQDA.

La Secretaria de la JQDA comprovarà que l'esmentada proposta de taula de valoració no coincideix amb cap de les taules ja aprovades, o bé que la mateixa proposta no es elaborada ja per una altra comissió de Valoració Documental, i comunicarà el resultat a la comissió de Valoració interessada.

Si la taula de valoració ja està aprovada o es elaborada ja per una altra comissió de Valoració Documental, l'esmentada comissió s'abstindrà d'elaborar la proposta per tal d'evitar duplicitats de treball.

 • Segona

Quan la comissió de Valoració Documental haja elaborat l'expedient de la proposta de taula de valoració documental, realitzarà la proposta de valoració tot distingint si la documentació s'ha de conservar permanentment o es pot eliminar totalment o parcialment.

 • Tercera

Una vegada conclòs l'expedient de la proposta de la taula de valoració, s'enviarà tota la documentació al centre directiu competent en matèria d'arxius, el titular del qual presideix la Junta. Actualment, per tant, l'expedient s'enviarà a la Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Conselleria de Educació, Cultura i Esport.

 • Quarta

L'expedient es remetrà també per correu electrònic i en imatge digital a la Secretaria de la Junta Qualificadora de Documents Administratius.

 • Cinquena

Quan l'expedient de proposta de taula de valoració documental arribe a la Secretaria de la JQDA, serà revisat per aquesta i pels tècnics de l'Arxiu de la Generalitat. Si s'observa que hi ha deficiències o que falta algun requisit, es tornarà l'expedient a la comissió de Valoració Documental perquè realitze les esmenes pertinents i, posteriorment, el remeta novament a la JQDA.

 • Sisena

Quan els expedients de proposta de taules de valoració documental estiguen complets, la Secretaria ho comunicarà en la primera reunió de la JQDA. Per a això, un dels punts obligatoris de l'ordre del dia de les convocatòries de la JQDA és el de les «propostes de taules de valoració presentades».

 • Setena

NORMES DE TREBALL 2 Així que la JQDA tinga coneixement dels expedients de propostes de taules de valoració presentades que s'han remés, decidirà com els examina, d'acord amb l'ordre de recepció. Per a això, la JQDA acordarà la distribució dels expedients perquè siguen examinats en les futures reunions de la JQDA, d'acord amb el volum de treball.

 • Huitena

Quan s'haja decidit l'esmentada distribució, la Secretaria remetrà a tots els membres de la JQDA, per correu electrònic o exposant-la en el fòrum de la JQDA, i amb quinze dies d'antelació com a mínim, una còpia dels expedients que seran examinats en la següent reunió, perquè en tinguen coneixement i puguen examinar-los.

 • Novena

Si un membre de la JQDA considera que algun aspecte necessita ser aclarit, ho comunicarà a la Secretaria perquè es convoque els assessors en qüestions jurídiques, administratives, tècniques i històriques que es considere convenient.

 • Desena

A la vista de tot això, la Secretaria, per ordre del president, prepararà l'ordre del dia amb la relació de propostes de taules de valoració que seran examinades i convocarà els assessors que s'hagen acordat per a cada expedient de taula de valoració documental.

 • Onzena

En la reunió de la JQDA s'examinaran els expedients de taules de valoració documental previstos en l'ordre del dia. Una vegada examinat cada expedient de taula de valoració proposat, la JQDA emetrà el dictamen corresponent definitiu i vinculant.

Si la JQDA considera que és necessària més informació sobre l'expedient, el deixarà sobre la taula per tal de sol·licitar la informació o convocar els assessors que es considere convenient, i es tornarà a examinar en una reunió posterior.

Així mateix, si no assisteixen a la reunió els assessors que s'hagen acordat convocar per a l'examen d'un determinat expedient de taula de valoració documental, es deixarà sobre la taula i es tornarà a convocar els assessors per a una nova reunió.

 • Dotzena

La Secretaria redactarà l'acta corresponent de cada sessió i els dictàmens sobre els expedients de proposta de taules de valoració, que seran signats pel president de la JQDA.

Si el dictamen és favorable a la proposta de valoració, la Secretaria el remetrà a la conselleria competent en matèria de cultura perquè l'aprove definitivament, mitjançant una resolució del conseller corresponent, i el publique en el DOGV; NORMES DE TREBALL 3 si el dictamen és desfavorable, s'hi aplicarà el que preveu l'article 16.6 del Decret 189/2005.