Arxius

Procediment per a realitzar la proposta de valoració documental

Procediment per a realitzar la proposta de valoració documental

Tràmit 

 • Creació d'una comissió de Valoració Documental pròpia per poder presentar les propostes de valoració documental davant de la JQDA, i remissió d'una còpia del document que acredite la creació a la Secretaria de la Junta.
 • Remissió del document "Comunicació prèvia" a la Secretaria de la Junta amb les sèries que es vulguen valorar, per comprovar que no han sigut valorades anteriorment i que no estan en procés d'estudi per cap altra comissió.
 • Comunicació de la JQDA que confirme que es pot realitzar l'estudi de les sèries proposades en la "Comunicació prèvia".
 • Preparació de tota la documentació que cal aportar (sol·licitud, fitxa, informes, instruments de descripció...) per part de la comissió de Valoració Documental que presenta les propostes de taules de valoració.
 • Remissió de la sol·licitud i de la documentació adjunta a la Secretaria de la JQDA per qualsevol dels mitjans establits en l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
 • Reunió de la JQDA perquè les propostes presentades siguen valorades i s'emeta el dictamen. Si el dictamen de la JQDA coincideix amb la proposta de valoració presentada, serà publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i es podrà actuar en els termes que hagen sigut establits per la JQDA; en cas contrari, es tornarà la proposta amb els requeriments que la JQDA considere convenients a fi que siga presentada una altra vegada amb les modificacions pertinents perquè les taules de valoració reben el dictamen favorable.
 • Publicació de la resolució en el DOGV.

Interessats 

Podran sol·licitar la valoració de les seues sèries totes les institucions i administracions públiques valencianes que tinguen constituïda una comissió de Valoració Documental.

 • Comissions de Valoració de l'Administració autonòmica.
 • Comissions de Valoració de l'Administració local valenciana.
 • Comissions de Valoració de les diputacions provincials.
 • Els municipis de més de 10.000 habitants, com que estan obligats a tenir un arxiver (d'acord amb el que estableix l'article 36.1 de la Llei 3/2005, de 15 de juny, d'Arxius), poden constituir la seua pròpia comissió de Valoració Documental.
 • Els municipis que disposen de servici mancomunat d'arxius, podran constituir una comissió de Valoració Documental a fi de poder presentar les seues propostes de taules de valoració.
 • Comissions de les universitats públiques valencianes.
 • Comissions d'entitats de dret públic dependents de les administracions públiques valencianes.
 • La resta de comissions que puguen crear-se en virtut del que disposa l'article 2 del Decret 189/2005, de 2 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la Junta Qualificadora de Documents Administratius i el procediment de valoració, conservació i eliminació del patrimoni documental dels arxius públics.

Qui realitza la valoració    

La valoració serà realitzada per les diferents comissions de Valoració mitjançant els formularis facilitats per la JQDA, però la Junta és l'únic òrgan autoritzat legalment per a dictaminar sobre la conservació o l'eliminació de les sèries documentals.

Terminis de presentació 

Les propostes de taules de valoració es poden presentar durant tot l'any i seran incloses en l'ordre del dia de la següent reunió que celebre la JQDA tot tenint en compte el volum de propostes presentades i l'ordre d'entrada. En casos extraordinaris justificats com cal, la JQDA podrà examinar les propostes sense considerar l'ordre de recepció, i resoldre la proposta en el menor temps possible.

Documentació que cal presentar  

 

Documentació que cal adjuntar a la proposta de valoració:

 • Informe sobre la valoració que s'ha realitzat en la proposta
 • Informe sobre l'accés a la documentació
 • Informe sobre la vigència administrativa de la documentació
 • Informe sobre l'aplicació informàtica (s'aportarà en cas que la documentació estiga en suport informàtic o siga gestionada de forma electrònica, telemàtica o per qualsevol altre mitjà semblant)
 • Expedient tipus
 • Instruments de descripció de la documentació objecte d'estudi (inventaris)
 • Dictàmens d'unes altres comunitats autònomes (opcional)

 

Documentació que s'ha d'adjuntar a la proposta de transversalitat:

 

NOTA: Tots els informes hauran d'anar firmats per la persona responsable de la unitat administrativa que tramita la documentació.